Regulaminy

I. Część ogólna
 1. W skład Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła, zwanej dalej Strefą wchodzą: 3  boiska sezonowe z trybuną na 200 osób oraz strefa kalisteniki.
 2. Strefa jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.                   
 3. Strefa czynna jest codziennie od godz. 9.30 do godz. 22.00 od 7 czerwca 2017 r. i nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r. (okres działania uzależniony jest od warunków atmosferycznych).
 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opady deszczu, silny wiatr lub wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych bądź  istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja turniejów i zawodów sportowych, część lub całość Strefy może być czasowo wyłączona  z eksploatacji.
 5. Osoby wchodzące na teren Strefy są zobowiązane zapoznać się  z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 6. Osoby przebywające na terenie Strefy poprzez swoją obecność wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów z ich udziałem w planach ogólnych.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane ze Strefy. 
 8. Gospodarz Strefy może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy za względu na ilość osób korzystających ze Strefy.
 9. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz:
  • Zażywania używek i środków odurzających oraz palenia papierosów i picia alkoholu,
  • Wprowadzania zwierząt,
  • Używania na terenie Strefy sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boisk,
  • Wprowadzania pojazdów oraz wszelkich przedmiotów i sprzętu utrudniających komunikację bądź mogących uszkodzić elementy wyposażenia,
  • Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych przedmiotów i innych mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników Strefy,
  • Korzystania z urządzeń sportowych i innego wyposażenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • Przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na elementy wyposażenia boisk,
  • Przeszkadzania innym użytkownikom Strefy,
  • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu Strefy,
  • Używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • Stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających ze Strefy,
  • ustawiania urządzeń do grillowania.
 10. Wejście na teren Strefy  jest równoznaczne  z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
I. Część ogólna
 1. W skład Strefy Rekreacji Dzielnicy Wisła, zwanej dalej Strefą wchodzą: 3  boiska sezonowe z trybuną na 200 osób oraz strefa kalisteniki.
 2. Strefa jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.                   
 3. Strefa czynna jest codziennie od godz. 9.30 do godz. 22.00 od 7 czerwca 2017 r. i nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r. (okres działania uzależniony jest od warunków atmosferycznych).
 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opady deszczu, silny wiatr lub wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych bądź  istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja turniejów i zawodów sportowych, część lub całość Strefy może być czasowo wyłączona  z eksploatacji.
 5. Osoby wchodzące na teren Strefy są zobowiązane zapoznać się  z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 6. Osoby przebywające na terenie Strefy poprzez swoją obecność wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów z ich udziałem w planach ogólnych.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane ze Strefy. 
 8. Gospodarz Strefy może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy za względu na ilość osób korzystających ze Strefy.
 9. Na terenie Strefy obowiązuje zakaz:
  • Zażywania używek i środków odurzających oraz palenia papierosów i picia alkoholu,
  • Wprowadzania zwierząt,
  • Używania na terenie Strefy sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boisk,
  • Wprowadzania pojazdów oraz wszelkich przedmiotów i sprzętu utrudniających komunikację bądź mogących uszkodzić elementy wyposażenia,
  • Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych przedmiotów i innych mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników Strefy,
  • Korzystania z urządzeń sportowych i innego wyposażenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • Przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na elementy wyposażenia boisk,
  • Przeszkadzania innym użytkownikom Strefy,
  • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu Strefy,
  • Używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • Stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających ze Strefy,
  • ustawiania urządzeń do grillowania.
 10. Wejście na teren Strefy  jest równoznaczne  z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
II. Warunki korzystania
 1. Ze Strefy korzystać mogą: 
  • grupy zorganizowane w oparciu o wcześniejsze zgłoszenie i rezerwację,
  • osoby indywidualne.
III. Zasady i tryb użytkowania Strefy
 1. Ze Strefy korzystać mogą osoby dorosłe i młodzież. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Strefie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2. Zakaz korzystania ze Strefy mają osoby:
  • Będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • Zakłócające porządek, zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom,
  • Nieprzestrzegające zapisów I części, pkt 9 niniejszego regulaminu.
 3. Ze Strefy należy korzystać  w  stroju sportowym,  bez obuwia lub w obuwiu sportowym na  płaskiej             i miękkiej podeszwie. 
 4. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada opiekun grupy lub jej organizator.
 5. Osoby korzystające ze Strefy indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku dzieci odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich  w czasie rekreacji odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 7. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po uzyskaniu zgody lekarza.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć lub gry należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo urządzeń z których zamierza się korzystać. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić niezwłocznie pracowników obsługi i bezwzględnie nie podejmować zajęć. 
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. Osoby  korzystające ze Strefy zobowiązane są do podporządkowania się do  poleceń  służb porządkowych i pracowników obsługi.
 2. Gospodarz Strefy może kontrolować  prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania ze Strefy.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników obsługi Strefy.
 4. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą opiekunowie prawni.
 5. Za mienie prywatne  przyniesione i pozostawione na terenie Strefy, SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Strefy wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.
 7. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie  Ośrodka Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73  bądź telefonicznie nr 22 16 27 340  lub pocztą e-mail na adres moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl 
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.