Regulamin użytkowania Street Workout Parku

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STREET WORKOUT PARKU

 1. Urządzenia street workout parku przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.

 2. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą przebywać na terenie street workout parku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, nie spowodowane zaniedbaniami Administratora lub właściciela, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze street workout parku na własną odpowiedzialność.

 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 3 ponoszą rodzice lub ich opiekunowie prawni.

 5. Z elementów street workout parku mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wejść.

 6. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie 1 osoba.

 7. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.

 8. Zabrania się wnoszenia na teren street workout parku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie street workout parku przez osoby znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

 9. Na terenie street workout parku obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, zażywania używek i środków odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

 10. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie street workout parku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu street workout parku przez upoważnione osoby.

 11. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym Administrator i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń street workout parku – jako związane z ryzykiem sportowym. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie prawni.

 12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń street workout parku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 13. Pamiętaj o innych użytkownikach street workout parku – nie ćwiczysz sam!

 14. Zabrania się korzystania ze street workout parku osobom posiadającym do tego przeciwskazania medyczne, w tym:

  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

  • z chorobami układu ruchowego,

  • z wadami serca,

  • chorym na epilepsję,

  • kobietom w ciąży.

 15. Street workout i wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

 16. Ze street workout parku można korzystać w godzinach funkcjonowania Letniej Strefy Rekreacji na plaży miejskiej „Poniatówka” pod Mostem Poniatowskiego tj. od godziny 10:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22:00 korzystanie z ww. urządzeń jest zabronione. Osoby które nie będą przestrzegały zasad niniejszego Regulaminu oraz Regulamin ww. Letniej Strefy Rekreacji będą usuwane z terenu street workout parku przez upoważnione osoby.

   

  PAMIĘTAJ!
  Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!