Regulaminy

I. Część ogólna

REGULAMIN LETNIEJ STREFY REKREACJI

na plaży miejskiej „Poniatówka” pod Mostem Poniatowskiego

 ul. Wybrzeże Szczecińskie 1, 03 – 714 Warszawa

I. Część ogólna

 1. W skład Letniej Strefy Rekreacji na plaży miejskiej „Poniatówka”, zwanej dalej „Strefą” wchodzą: 4 boiska sezonowe, 1 boisko do beach soccera z trybuną na 200 osób oraz strefa kalisteniki zlokalizowana poza ogrodzeniem Strefy, tuż przy pomieszczeniach obsługi. Urządzenia street workout parku znajdujące się w strefie kalisteniki przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych. Uczestnicy korzystają z urządzeń street workout parku w godzinach funkcjonowania Strefy na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem pkt 4 Regulaminu użytkowania street workout parku stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Strefa jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy (zwanego dalej „właścicielem”) zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie, zwane dalej „SCS AKTYWNA WARSZAWA” lub „Administratorem”.

 3. Strefa czynna jest codziennie od godz. 10.00 do godz. 22.00 od dnia 8 czerwca 2018 r. i nie dłużej niż do dnia 16 września 2018 r. (okres działania Strefy uzależniony jest od warunków atmosferycznych).

 4. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych np. opadów deszczu, silnego wiatru lub w przypadku wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych bądź istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja turniejów i zawodów sportowych, część lub całość Strefy może być czasowo wyłączona
  z eksploatacji.

 5. Osoby wchodzące na teren Strefy są zobowiązane zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.

 6. Osoby przebywające na terenie Strefy poprzez swoją obecność wyrażają dobrowolnie zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów z ich udziałem w planach ogólnych oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie przez m.st Warszawai Administratora w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu będą usuwane ze Strefy.

 8. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp do Strefy ze względu na ilość osób korzystających ze Strefy.

 9. Na terenie Strefy obowiązuje całkowity zakaz:

  • spożywania napojów alkoholowych, zażywania używek i środków odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;

 • wprowadzania zwierząt;
 • używania na terenie Strefy sprzętu sportowego niezgodnego
  z przeznaczeniem boisk bez wcześniejszego ustalenia z Administratorem;
 • wprowadzania pojazdów oraz wszelkich przedmiotów i sprzętu utrudniających komunikację bądź mogących uszkodzić elementy wyposażenia;
 • wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych przedmiotów i innych mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników Strefy;
 • korzystania z urządzeń sportowych i innego wyposażenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 • przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na elementy wyposażenia boisk;
 • przeszkadzania innym użytkownikom Strefy;
 • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu Strefy;
 • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe;
 • stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających ze Strefy;
 • ustawiania urządzeń do grillowania.
 • Wejście na teren Strefy jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

II. Warunki korzystania
 1. Ze Strefy korzystać mogą: 
  • grupy zorganizowane w oparciu o wcześniejsze zgłoszenie i rezerwację,
  • osoby indywidualne.
III. Zasady i tryb użytkowania Strefy

III. Zasady i tryb użytkowania Strefy

 1. Ze Strefy korzystać mogą osoby dorosłe i młodzież. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Strefie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 2. Zakaz korzystania ze Strefy mają osoby:

 • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • zakłócające porządek, zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom;
 • nieprzestrzegające zapisów niniejszego Regulaminu.
 • Ze Strefy należy korzystać w stroju sportowym, bez obuwia lub w obuwiu sportowym na płaskiej i miękkiej podeszwie.

 • Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada opiekun grupy lub jej organizator.

 • Osoby korzystające ze Strefy indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 • Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie rekreacji odbywa się na ryzyko
  i odpowiedzialność użytkownika.

 • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po uzyskaniu zgody lekarza.

 • Przed rozpoczęciem zajęć lub gry należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo urządzeń z których zamierza się korzystać. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić niezwłocznie pracowników obsługi i bezwzględnie nie podejmować zajęć.

IV. Wymagania i odpowiedzialność

IV. Wymagania i odpowiedzialność

 1. Osoby korzystające ze Strefy zobowiązane są do podporządkowania się do poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi Strefy.

 2. Administrator może kontrolować prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania ze Strefy.

 3. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów
  i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników obsługi Strefy.

 4. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia lub sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody.
  W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 5. Za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie Strefy,
  SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Strefy wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.

 7. Skargi i wnioski należy składać w pokoju 106 Ośrodka Stegny przy
  ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa bądź telefonicznie nr 22 16 27 310 lub pocztą e-mail na adres: lhaszcz@aktywnawarszawa.waw.pl.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.