Regulamin użytkowania Street Workout Parku

 1. Urządzenia street workout parku przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.
 2. Uczestnicy korzystają z urządzeń street workout parku na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą przebywać na terenie street workout parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 4. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, nie spowodowane zaniedbaniami administratora street workout parku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze street workout parku na własną odpowiedzialność.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 6. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wejść.
 7. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie 1 osoba.
 8. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren street workout parku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie street workout parku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 10. Na terenie street workout parku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie street workout parku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu street workout parku przez upoważnione osoby.
 12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń street workout parku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń street workout parku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 14. Pamiętaj o innych użytkownikach street workout parku – nie ćwiczysz sam!
 15. Zabrania się korzystania ze street workout parku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
  • z chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca,
  • chorym na epilepsję,
  • kobietom w ciąży.
 16. Street workout i wykonywane w czasie treningu ewolucje mogą być niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

Instrukcja została opracowana przez producenta urządzeń street workout parku:
FlowParks Sp. z o. o., ul. Organki 2, 31-990 Kraków,
tel. (12) 311 01 33, info@flowparks.com.