Zasady korzystania z lodowiska w okresie pandemii

  1. Liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Ośrodka Stegny Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Inspektowej 1 w Warszawie (dalej jako „Obiekt”) nie może przekroczyć limitu zapisanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 na terenie RP lub/i wytycznych funkcjonowania lodowisk, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Administrator Obiektu ma prawo do wstrzymania wpuszczania klientów oraz sprzedaży biletów w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu osób przewidzianego w aktualnie obowiązujących przepisach i/lub wytycznych wspomnianych powyżej.
  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy dla wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu:

a) w częściach wspólnych budynku (hol budynku głównego, klatki schodowe, korytarze, szatnie oraz toalety, wypożyczalnia i szatnia),

b) w kolejkach do kas,

c) w kolejkach do wypożyczalni, szatni, ostrzalni,

d) na lodowisku z wyjątkiem osób uprawiających sport wyczynowo, które są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie,

e) na pozostałym terenie Obiektu w tym na terenie otwartym przed lodowiskiem, na parkingach i przed budynkiem.

  1. Każda osoba przed wejściem na teren Obiektu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz zachowania min. 1,5 metrowego dystansu społecznego w trakcie poruszania się po Obiekcie oraz w kolejkach do kasy, wypożyczalni, szatni i ostrzalni.
  1. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest do zachowania dystansu w kolejkach oraz przestrzegania poleceń obsługi i ochrony obiektu. W przypadku braku aktualnego biletu wstępu do Obiektu lub nieprawidłowego korzystania z biletów  administrator Obiektu lub ochrona Obiektu ma prawo nałożenia zakazu dalszego korzystania ze Obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat za wstęp.
  1. Zalecamy płatność kartami płatniczymi.
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek poruszania się w ramach wskazanych stref dostępu zgodnie z informacjami na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Obiektu.
  1. Obowiązuje zakaz przebywania w holu budynku głównego osób niekorzystających z lodowiska.
  1. Korzystający z Obiektu, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych funkcjonowania otwartych Obiektów sportowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu bez prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pobytem na terenie Obiektu.

WSSE w Warszawie

tel. 22 620 37 19

wew. 500; 502 171 171,

Infolinia NFZ

(Telefoniczna Informacja Pacjenta)

tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

tel. 606 108040