Sali rekreacyjnej

I. Część ogólna
 1. Sala rekreacyjna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych, ogólnorozwojowych i usprawniających,  w grupach lub indywidualnie.
 3. Powierzchnia użytkowa sali wynosi 42 m 2 i może z niej korzystać do 12 osób ćwiczących.   
 4. Osoby korzystające z sali powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać. 
 5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy  na drogę postępowania karnego.
 6. Na sali rekreacyjnej obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu sali,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania sali,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 7. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 8. Na sali rekreacyjnej wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 9. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu sali rekreacyjnej.
II. Odpłatność
 1. Za korzystanie z całości lub części obiektu obowiązuje odpłatność według stawki ustalonej w cenniku   Ośrodka Solec. Pobyt w sali objęty jest płatną strefą w ramach systemu ESOK, dla której jednostką rozliczeniową jest 60 minut, włącznie z czasem na opuszczenie sali. Za krótszy czas opłata nie jest zwracana.
 2. Opłata za korzystanie z sali rekreacyjnej pobierana jest z góry wg cennika, zgodnie z zadeklarowanym przez Klienta czasem pobytu. 
III. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga:
  • obecności instruktora prowadzącego,
  • wykupienia biletu wstępu lub posiadania karnetu na zajęcia.
 2. Zakaz korzystania z sali mają osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi do udziału w ćwiczeniach,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 3. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 12 osobową.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
  • punktualnego przestrzegania godzin rozpoczynania zajęć,
  • posiadania stroju sportowego zapewniającego bezpieczeństwo i wygodę,
  • zdejmowania ozdób i biżuterii takich jak łańcuszki, bransolety, kolczyki i  itp. przed rozpoczęciem ćwiczeń
 5. Osoby przystępujące do zajęć pierwszy raz powinny poinformować instruktora o ewentualnych dolegliwościach i ograniczeniach ruchowych.
 6. Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z poleceniem i uwagami instruktora prowadzącego. Jakiekolwiek trudności przy wykonywaniu ćwiczenia powinny być sygnalizowane bieżąco instruktorowi prowadzącemu.
 7. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest  zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach.
 8. Osoby korzystające z zajęć na sali  powinny skonsultować swój udział w zajęciach z lekarzem.
 9. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali mają obowiązek, po skończonych zajęciach, odłożyć go na wyznaczone miejsce.
 10. Wykupienie biletu lub karnetu na zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z zajęć.
IV. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Osoby przebywające na sali zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń instruktora.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali odpowiedzialność ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcia  lub organizatorzy  zajęć w przypadku zawarcia odrębnej  umowy na  korzystanie z sali.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.
 4. Instruktor ma prawo przerwać i odmówić prowadzenia ćwiczeń, jeśli stan zdrowia uczestnika zajęć nie pozwala na ich kontynuowanie.  
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować instruktora prowadzącego.
 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się w recepcji Ośrodka.
 7. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Integralna częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek Solec.
 9. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka.
 11. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa. 
 12. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 13. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: