Regulamin sali gimnastycznej

I. Część ogólna
 1. Sala gimnastycznajest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA, działającym w ramach Ośrodka Solec.

 2. Sala czynna jest w godzinach pracy Ośrodka według ustalonego harmonogramu zajęć na sali.

 3. Powierzchnia użytkowa sali wynosi 42 m 2 i może z niej korzystać do 12 osób ćwiczących.

 4. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowyoraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in.z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 5. Wstęp na salę i rozliczenie czasu pobytu w strefie odbywa się na podstawie transpondera ESOK.

II. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga obecności instruktora prowadzącego.

 2. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt 8.

 3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

 4. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 12 osobową.

 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do zachowania higieny osobistej.

 6. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.

 7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.

 8. Instruktor ma prawo przerwać i odmówić prowadzenia ćwiczeń, jeśli stan zdrowia uczestnika zajęć nie pozwala na ich kontynuowanie.

 9. Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczką znajduje się w Recepcji Ośrodka.

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Sali Gimnastycznej oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: