Regulamin korzystania z miejsc postojowych

I. Część ogólna
 1. Miejscami postojowymi na terenie Ośrodka SOLEC, administruje Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Miejsca postojowe są niestrzeżone i dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 06:45 – 22:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 20:00
 3. Teren Ośrodka znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.
 4. Pierwszeństwo korzystania z miejsc postojowych mają klienci Ośrodka Solec rozliczający się za pomocą biletu jednorazowego, rozliczanego przed wyjazdem lub wykupionego z góry wielokrotnego wjazdu, tzw. abonamentu.   
II. Zasady korzystania
 1. Wjazd na teren Ośrodka jest płatny i rozliczany zgodnie z cennikiem SCSAW. Ceny biletów są zróżnicowane w zależności od statusu korzystającego z obiektów Ośrodka SOLEC.
 2. Każde kolejne 6 minut pobytu na obiekcie, powoduje dodatkowe naliczanie.
 3. Wjazd i korzystanie z parkingu do 10 minut jest bezpłatne.
 4. Płatność za postój uiszczana jest przed wyjazdem z obiektu w recepcji Ośrodka, po okazaniu wydruku z parkometru. Brak wydruku lub jego zagubienie wiąże się dodatkową opłatną.  
 5. Czas na opuszczenie parkingu po rozliczeniu biletu wynosi 10 minut. 
 6. Rozliczenie pobytu realizowane jest z wykorzystaniem ESOK tzn. Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.
 7. Wjeżdżający na teren Ośrodka z zamiarem skorzystania z miejsc postojowych, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
 8. Przy korzystaniu z miejsc postojowych obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, jeżeli znajdujący się w nich ładunek nie jest zabezpieczony zgodnie przepisami. 
 9. Na terenie Ośrodka obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz.
 10. W czasie parkowania kierowca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na inne zaparkowane pojazdy i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca parkowania.
 11. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,  Korzystający wyraża zgodę na odholowanie pojazdu, które zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko Korzystającego z miejsca postojowego.
 12. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi i bagażnik. Urządzenia radiofoniczne, pozostawione w pojeździe, powinny być wyłączone.
 13. Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub włamaniem.
 14. Korzystający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pracowników Ośrodka.
 15. Na terenie miejsca postojowego zabronione jest: naprawianie, mycie i odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa i oleju oraz jego inne zanieczyszczanie.
 16. Korzystający odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Zarządzającemu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Korzystający zobowiązany jest zgłosić takie szkody Zarządzającemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Ośrodka.
 17. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe podczas postoju na terenie Ośrodka.
 18. Zarządzający nie odpowiada za szkody wynikające z działań siły wyższej.
III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: