Regulamin kortów tenisowych

I. Część ogólna
 1. Korty tenisowe są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa w ramach Ośrodka Solec.

 2. Zespół kortów jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00 oraz w soboty i niedziele w godz.8.00 – 20.00. W ramach przygotowań do sezonu letniego i zimowego ograniczona jest ich dostępność w II połowie kwietnia i w II połowie września.

 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. opady deszczu powodujących namoknięcie nawierzchni, wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń i infrastruktury kortów bądź istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja turniejów, część lub całość zespołu kortów może być czasowo wyłączona z eksploatacji.

 4. W skład zespołu wchodzi 7 kortów ziemnych o nawierzchni z mączki ceglanej, z których 3 korty pojedyncze o numerach 5, 6, 7 posiadają wymiary odpowiednio 16m x 31m, 17m x 35m, 17m x 34m. Całość dopełniają 2 korty o numerach 3 i 4 zlokalizowane w całorocznej hali o wymiarach 17m x 37m każdy oraz 2 korty o numerach 1 i 2 w okresie zimy przykrywane samonośną konstrukcją /balon/ o wymiarach 15m x 39m każdy.

 5. Na kortach do tenisa wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przystosowane do tenisa ziemnego z drobnym protektorem, nie powodującym uszkodzeń nawierzchni kortu.

 6. Wstęp na kort i rozliczanie czasu pobytu odbywa się na podstawie transpondera ESOK.

II. Zasady korzystania
 1. Przy korzystaniu z kortów przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych z zastrzeżeniem punktu 8.

 2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kortów tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej

 3. Osoby korzystające z kortu robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.

 5. Przed rozpoczęciem zajęćnależy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo kortu.W przypadku nieprawidłowości należy powiadomić niezwłocznie kortowego i bezwzględnie nie podejmować gry.

 6. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca z kortów powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji.

 7. Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczkąznajduje się w Recepcji Ośrodka.

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Kortóworaz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: