Regulamin kortów do squasha

I. Część ogólna
 1. Korty do squash są ogólnodostępnymi obiektami m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.                                             
 2. Ośrodek posiada 2 korty o wymiarach 5,59 m x 6,4 m i wysokości ściany 4,57 m każdy.
 3. Przed wejściem na kort osoby korzystające powinny zapoznać się  z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować. 
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 5. Na terenie kortów do squash obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu kortów,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania kortów,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe. 
 6. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. 
 7. Na kortach do squash wymagany jest strój sportowy oraz obuwie z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 8. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu kortów do squash.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z kortu pobierana jest za 60 minut zajęć według obowiązującego cennika Ośrodka Solec, gdzie 5 minut to czas przewidziany na opuszczenie kortu. Za pobyt krótszy niż przewidziany w cenniku opłata nie jest zwracana.
 2. Jednostką rozliczeniową jest 60 minut - po tym czasie wygasza się światło na korcie. Transponder aktywuje również dostęp do szatni.
 3. Opłata za korzystanie z kortu pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z zadeklarowanym przez klienta czasem pobytu. 
III. Zasady korzystania
 1. Do korzystania z kortów uprawnia wykupienie biletu lub karnetu wstępu.
 2. Z kortów do squash korzystać mogą:
  • Osoby indywidualne i grupy zorganizowane, 
  • Dzieci w wieku poniżej 16 lat tylko pod opieką dorosłych.
 3. Za korzystanie z kortów do squash obowiązuje odpłatność zgodnie z Cennikiem Ośrodka Solec.
 4. Zakaz korzystania z kortów mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom,
  • z przeciwskazaniami medycznymi do gry w squash.
 5. Zabrania się wchodzenia na kort w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 6. Z kortów należy korzystać w stroju sportowym i obuwiu z podeszwą kauczukową przystosowaną do sportów halowych.  Ze względów higienicznych zabrania się gry bez obuwia sportowego.
 7. Dla osób korzystających z kortów zalecane jest:
  • przeprowadzenie rozgrzewki przed rozpoczęciem gry,
  • używanie okularów ochronnych.
 8. W Ośrodku można wypożyczyć rakiety i piłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.
 11. Wykupienie biletu lub karnetu uprawniającego do gry w squash jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do amatorskiego uprawiania sportu również w odniesieniu do osób będących pod opieką osoby dorosłej.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. Osoby korzystające z kortów zobowiązane są przestrzegać poleceń pracowników obsługi Ośrodka.
 2. Kierownictwo Ośrodka może kontrolować  prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z kortów.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się w recepcji Ośrodka Solec. 
 5. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z kortów należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Integralną częścią regulaminu jest cennik Ośrodka SOLEC.
 8. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie kortów, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników obsługi Ośrodka.
 10. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na kortach  wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa. 
 11. Skargi i wnioski należy składać w recepcji Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 16-27-320 lub pocztą e-mail na adres: solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 12. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.  
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa. 
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: