Regulamin kortów do squasha

I. Część ogólna
 1. Korty do squash są ogólnodostępnymi obiektami m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa w ramach Ośrodka Solec.

 2. Ośrodek posiada 2 korty o wymiarach 5,59 m x 6,4 m i wysokości ściany 4,57 m każdy.

 3. Na kortach do squash wymagany jest strój sportowy oraz obuwie z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 4. Wstęp na kort i rozliczenie czasu pobytu w strefie odbywa się na podstawie transpondera ESOK.

II. Zasady korzystania
 1. Z kortów należy korzystać w stroju sportowym i obuwiu z podeszwą kauczukową przystosowaną do sportów halowych. Ze względów higienicznych zabrania się gry bez obuwia sportowego.

 2. Przy korzystaniu z kortów przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych z zastrzeżeniem punktu 7.

 3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kortów tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej

 4. Dla osób korzystających z kortów zalecane jest:

 • przeprowadzenie rozgrzewki przed rozpoczęciem gry,
 • używanie okularów ochronnych.
 1. W Ośrodku można wypożyczyć rakiety i piłki, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 2. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.

 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.

 4. Osoby korzystające z kortów zobowiązane są przestrzegać poleceń pracowników obsługi Ośrodka.

 5. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji.

 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczką znajduje się w recepcji Ośrodka Solec.

III. Postanowienie końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Kortów oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: