Regulamin hali sportowej

I. Część ogólna
 1. Hala sportowa jest obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.  
 2. Hala sportowa przeznaczona jest do gier zespołowych, zajęć gimnastycznych, ogólnorozwojowych i usprawniających,  w grupach lub indywidualnie.
 3. Korzystanie z urządzeń hali odbywa się za zgodą Zarządzającego według obowiązującego harmonogramu  zajęć i wykorzystania hali.                                                             
 4. Hala o powierzchni użytkowej  600 m2 posiada:
  • w układzie centralnym pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej, 
  • boiska do badmintona – 4 pola o wymiarach 13,4 m  x  6,1 m każde.
 5. Przed wejściem na teren obiektu osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować. 
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 7. Na terenie hali obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka, 
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu hali,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania hali,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 8. Ubranie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. Zabrania się wchodzenia na halę w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 9. Na hali sportowej wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 10. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu hali sportowej wielofunkcyjnej. 
II. Odpłatność
 1. Za korzystanie z całości lub części obiektu obowiązuje odpłatność według stawki ustalonej w cenniku   Ośrodka Solec. Pobyt w hali objęty jest płatną strefą w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), dla której jednostką rozliczeniową jest 60 minut, włącznie z czasem na opuszczenie sali. Za krótszy czas pobytu na hali opłata nie jest zwracana.
 2. Opłata za korzystanie z hali pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z zadeklarowanym przez klienta czasem pobytu. 
 3. Transponder, wydany w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) upoważnia do korzystania z hali, na którą został wykupiony - podlega zwrotowi oraz rozliczeniu przy wyjściu z Ośrodka.
III. Zasady korzystania
 1. Z hali wielofunkcyjnej korzystać mogą osoby:
  • amatorsko uprawiające sportowe gry zespołowe,
  • dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
 2. Zakaz korzystania z hali mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do:
  • podporządkowania się poleceniom  instruktora, trenera bądź opiekuna grupy,  
  • zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego korzystania z wyposażenia w tym sprzętu sportowego,
  • utrzymania porządku i czystości na hali oraz jej zapleczu, a także w szatniach.
 4. Uczestnikom zajęć sportowych zabrania się:
  • wnoszenia i używania sprzętu innego niż sportowy,
  • spożywania jedzenia oraz używania opakowań szklanych,
  • regulowania urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali.
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych oraz zawodów przez osoby fizyczne i prawne wymaga zawarcia z SCS Aktywna Warszawa odrębnej umowy na prowadzenie takiej działalności. Do prowadzenia indywidualnej nauki i doskonalenia gry w badmintona niezbędne jest  posiadanie Karty Trenerskiej. Prowadzenie działalności na jej podstawie wymaga spełnienia określonych warunków i wniesienia dodatkowej opłaty. 
 6. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada opiekun grupy lub jej organizator.
 7. Osoby korzystające z obiektu indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Przy korzystaniu z hali sportowej przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do korzystania z obiektu.
 9. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.
 11. Korzystanie z urządzeń sportowych hali wielofunkcyjnej przez osoby pełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do amatorskiego uprawiania sportu.

Pliki do pobrania:

IV. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Osoby przebywające w hali sportowej zobowiązane są przestrzegać i stosować się do wszelkich znaków umiejscowionych w obiekcie.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hali odpowiedzialność ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcia  lub organizatorzy imprez w przypadku zawarcia odrębnej  umowy na  wynajem hali.
 3. O wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu i życiu osób przebywających w hali należy niezwłocznie informować pracowników recepcji Ośrodka.
 4. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie hali wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa.
 8. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71, bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 9. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.