Regulamin zewnętrznego boiska sportowego

I. Część ogólna
 1. Boisko jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa w ramach Ośrodka Solec.

 2. Boisko jest czynne codziennie w okresie od kwietnia do października od godz. 7.00 do zapadnięcia zmroku.

 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opady, silny wiatr bądź wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych oraz innych istotnych przyczyn organizacyjnych część lub całość obiektu może być czasowo wyłączona z eksploatacji.

 4. W skład boiska sportowego wchodzi:
  • boisko do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, 
  • 2 tory do gry w bocce o wymiarach 26,5 m x 4,5 m każdy.
 5. Wstęp na boisko i rozliczenie czasu pobytu objęte jest płatną strefą w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK).
II. Zasady korzystania
 1. Na terenie obiektu obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe.

 2. Osoby korzystające z boisk indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku dzieci odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 3. Przy korzystaniu z boiska przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do korzystania z obiektu.

 4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nichw czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.

 5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.

 6. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do podporządkowania się do poleceń i uwag pracowników obsługi.

 7. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji Ośrodka.

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Boiska Sportowego oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: