Regulamin boiska zewnętrznego

I. Część ogólna
 1. Boisko jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.                                
 2. Boisko jest czynne codziennie w okresie od kwietnia do października od godz. 7.00 do zapadnięcia zmroku, ze względu na brak oświetlenia sztucznego.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opady nawalne i ciągłe, silny wiatr bądź wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń technicznych oraz innych istotnych przyczyn organizacyjnych część lub całość obiektu może być czasowo wyłączona z eksploatacji.
 4. W skład boiska sportowego wchodzi:
  • boisko do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, 
  • 2 tory do gry w bocce o wymiarach 26,5 m x 4,5 m każdy.
 5. Przed wejściem na teren boiska osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować. 
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu boiska,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania boiska,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 8. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu boiska.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z boiska pobierana jest za 60 minut korzystania z boiska. Za pobyt krótszy niż wykupiony, opłata nie jest zwracana.
 2. Opłata za korzystanie z boiska pobierana jest z góry wg cennika, zgodnie z zadeklarowanym przez Klienta czasem pobytu. 
III. Zasady korzystania
 1. Do korzystania z boiska uprawnia wykupienie biletu lub karnetu wstępu, zgodnie z cennikiem Ośrodka Solec.
 2. Z obiektu korzystać mogą: 
  • osoby indywidualne i grupy zorganizowane, 
  • dzieci w wieku poniżej 12 lat tylko pod opieką dorosłych.
 3. Zakaz korzystania z boisk mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe.      
 5. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada opiekun grupy lub jej organizator.
 6. Osoby korzystające z boisk indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku dzieci odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Przy korzystaniu z boiska przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do korzystania z obiektu.
 8. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich  w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.
 10. Wykupienie biletu lub karnetu na korzystanie z urządzeń sportowych zewnętrznego boiska sportowego przez osoby pełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do amatorskiego uprawiania sportu.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. Kierownictwo obiektu może kontrolować prowadzone zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z boiska.
 2. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do podporządkowania się do poleceń i uwag pracowników obsługi.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji Ośrodka.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się w recepcji Ośrodka.  
 5. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z boiska należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Integralną częścią regulaminu jest cennik Ośrodka Solec.
 8. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka Solec.
 10. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie boiska  wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa.
 11. Skargi i wnioski należy składać w Ośrodku SOLEC przy ul. Solec 71, bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 12. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.  
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa. 
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: