Regulamin


                                                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2016
                                   Dyrektora SCS AW z dnia 31 sierpnia 2016

                                                                                          


STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

 
REGULAMIN Ośrodka SOLEC  
  Warszawa, ul. Solec 71

 

Część ogólna

Ośrodek SOLEC jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy, administrowanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.

Ośrodek służy realizacji celów w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony.

Ośrodek może również służyć innym celom, w zakresie ustalonym przez Administratora.

Ośrodek czynny jest: poniedziałek-piątek w godz. 7.00 – 22:00, soboty-niedziele w godz. 8.00-20.00

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu, na który składają się budynek główny z częścią administracyjno-biurową oraz część sportowo-rekreacyjna w skład której wchodzą: sale sportowe, squash, siłownia, sauna, zaplecze szatniowo-sanitarne, korty tenisowe, boisko zewnętrzne, boiska do gry w bocce oraz teren zamknięty w obrębie ogrodzenia zewnętrznego..  

Osoby odwiedzające Ośrodek powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz z regulaminami poszczególnych obiektów sportowych, a także ściśle ich przestrzegać.

Na terenie Ośrodka zabrania się:

wnoszenia i posiadania wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych,

wchodzenia osobom będącym pod wypływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków,

palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,

wprowadzania psów lub innych zwierząt,

używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe,

pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach i ciągach komunikacyjnych, malowania i oklejania,

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Ośrodka,

chodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa oraz dachy i inne,  

wchodzenia w obszary lub do pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla osób korzystających z usług Ośrodka lub załatwiających sprawę urzędową, tj.: pomieszczenia służbowe, techniczne, itp.

fotografowania i filmowania bez uzyskania stosownej zgody,


Na terenie Ośrodka funkcjonuje system monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją obrazu. System ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom i ich mieniu, jak też bezpieczeństwa pracowników i mienia Ośrodka. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach,
w których naruszałyby dobra osobiste osób korzystających z usług Ośrodka, tj. w toaletach, pod prysznicami i w pomieszczeniach szatni. Przechowywanie zapisu odbywa się w zgodzie z prawem i nie może zostać udostępnione osobom nieuprawnionym.

Pracownicy Ośrodka mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu lub poleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu, a w szczególności działalność handlowa, marketingowa i usługowa w tym rozprowadzanie ulotek, wywieszanie plakatów, sprzedaż towarów, oferowanie i wykonywanie usług możliwe są wyłącznie za zgodą Dyrektora SCS Aktywna Warszawa.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w Recepcji Ośrodka.

II.   Zasady korzystania :
Przed wyborem usługi i dokonaniem opłaty konieczne jest zapoznanie się z cennikiem usług oferowanych przez Ośrodek, w tym z rodzajem usług, czasem ich trwania oraz wysokością wszystkich opłat, a także z regulaminami poszczególnych obiektów.

Obsługa klientów Ośrodka odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK). System umożliwia pełną kontrolę ruchu klientów na terenie Ośrodka, korzystania przez nich z usług sportowo-rekreacyjnych, zapewniając szybkie i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywa się to z użyciem paska na rękę z wbudowanym identyfikatorem (tzw. transponderem), który klient otrzymuje.

Transpondery są przypisane do poszczególnych usług (funkcji sportowych) i powinny być noszone w widocznym miejscu, najlepiej na nadgarstku. Osoby, które nie będą posiadały transpondera w widocznym miejscu (na ręku) będą weryfikowane pod kątem możliwości korzystania z konkretnej usługi – w razie nieuprawnionego przebywania w danej strefie będą wypraszane i kierowane do obiektu zgodnie z opłacona usługą.  

Klient podchodzi do czytnika umieszczonego przy wejściu na obiekt (usługa) - po akceptacji transpondera, wejście zostaje otwarte. Klient uaktywnia odliczanie czasu pobytu. Identyfikator (transponder) pozwala klientowi wejść do strefy płatnej Ośrodka. Po skorzystaniu z usługi, klient udaje się do wyjścia, gdzie w recepcji Ośrodka rozlicza się z przedpłaconej usługi.

Klient zwraca transponder kasjerce, która przykłada go do czytnika. System po odczycie paska weryfikuje go – sprawdza czas korzystania z opłaconej usługi i uiszczoną zaliczkᶒ - opłatᶒ przy zakupie biletu lub karnetu. Jeśli nie ma dopłaty, opłacona usługa jest zrealizowana. W przypadku dopłaty, zostaje naliczona odpowiednia kwota i kasjerka drukuje paragon z dodatkową opłatą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości klienta dotyczącej czasu naliczonego podczas korzystania z naszych usług, istnieje możliwość wydrukowania z systemu szczegółowego raportu użytkowania transpondera – wg numeru, z którego klient korzystał. Raport ten zawiera: godzinę sprzedaży; godzinę  wejścia; rodzaj usługi, z której korzystał klient; czas pobytu; godzinę wyjścia i kwotę wpłaty przy zakupie biletu, oraz kwotę ewentualnej dopłaty.

Podstawową jednostką rozliczeniową korzystania z obiektów sportowych jest pobyt godzinny czyli 60 minut  w strefie płatnej Ośrodka, wg aktualnego cennika. Dla siłowni i sauny jest to 90 minut, a dla tenisa stołowego na sali 80 minut /szatnia w płatnej strefie/.

 

 


Czas pobytu naliczany jest od momentu aktywowania przez klienta za pomocą transpondera czasu pobytu przy wejściu do strefy płatnej do momentu zatrzymania czasu przez klienta przy wyjściu ze strefy.

Karnety rejestrowane w ESOK są imiennie, rejestracja polega na podaniu przez Klienta podstawowych danych, tj. imienia i nazwiska. Podanie danych osobowych takich jak telefon kontaktowy oraz adres e-mail jest dobrowolne. Administratorem podanych danych osobowych jest :
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.

Karnety posiadają określony termin ważności, po upływie którego nie wykorzystana wartość ulega kasacji z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 6.

W przypadku utraty (zagubienie, zniszczenie) wydanego karnetu, w celu wydania duplikatu, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba, wyjazd zagraniczny itp.), na wniosek Klienta termin ważności karnetu może zostać przedłużony,  jednakże nie więcej niż o 15 dni.

Wstęp do strefy płatnej Ośrodka odbywa się z wykorzystaniem transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który klient otrzymuje po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Transponder upoważnia do korzystania z opłaconej usługi, podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie/recepcji Ośrodka. W przypadku utraty (zagubienie, zniszczenie) wydanego transpondera, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

Zakup usługi (odebranie transpondera) oznacza, że osoba korzystająca z obiektu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych obiektach Ośrodka.

Opłata za pobyt w poszczególnych obiektach rekreacyjno-sportowych Ośrodka jest pobierana z góry.

Pełna należność za korzystanie z obiektu oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie Ośrodka musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.

Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu do strefy płatnej, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu ze strefy płatnej.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.

 

UWAGA: Wjazd na teren Ośrodka jest płatny zgodnie z cennikiem. Pobyt należy rozliczyć w recepcji Ośrodka - przed opuszczeniem obiektu, przy rozliczaniu usługi, okazując wydruk pobrany przy wjeździe. W ciągu 6 minut pojazd powinien opuścić teren Ośrodka.  

Wjazd krótkotrwały do 15 minut, np.: dokonanie rezerwacji, odbiór rakiety z serwisu, itp,, nie podlega opłacie.

 


                               

Pliki do pobrania: