Regulamin siłowni

I. Część ogólna
 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, działającym w ramach Ośrodka Solec.

 2. Siłownia czynna jest od poniedziałku do czwartku oraz w soboty w godz. 12:00-20:00,w piątki w godz. 09:00-17:00 zaś w niedziele jest nieczynna .

 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 51,5 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 12 osób ćwiczących.

 4. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 5. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera ESOK

II. Zasady korzystania
 1. Z siłowni nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 16 lat.

 2. Osoby które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.

 3. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.

 4. Prowadząc trening siłowy należy:

 • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki,

 • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

 • w przypadkach koniecznych wykonywać ćwiczenia tylko przy udziale asekuranta,

 • talerze na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami,

 • wykonywać ćwiczenia w miejscach do tego wyznaczonych,

 • zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa m.in. używać obciążeń adekwatnych do swoich możliwości,

 • odłożyć sprzęt na właściwe miejsce po zakończeniu ćwiczeń.

 1.  Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.
 2. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag instruktora.
 3.  Wejścia grupowe muszą być wcześniej uzgodnione z sekretariatem Ośrodka. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą do 15 osób ćwiczących.

 4. Opiekun/instruktor grupy odpowiada za przestrzeganie Regulaminu oraz instrukcji przez uczestników grupy  

 5. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:

 • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownię z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,

 • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobraniai rozliczenia transponderów w recepcji),

 • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szatni a po zakończeniu zajęć opróżnienia jej i pozostawieniaw stanie zastanym,

 • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,

 • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,

 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,

 • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,

 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,

 1. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownię zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi osoba korzystająca z siłowni. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.
 4. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie.  Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczką  znajduje się w Recepcji Ośrodka.

 

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Siłowni oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: