Regulamin siłowni

I. Część ogólna
 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 51,5 m2  i może z niej korzystać jednocześnie do 12 osób ćwiczących.     
 3. Osoby korzystające z siłowni powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać. 
 4. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 5. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz:   
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu siłowni,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania siłowni,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 6. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. Zabrania się wchodzenia na siłownię w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 7. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 8. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu siłowni.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z siłowni pobierana jest z góry za 90 minut przebywania w strefie siłowni w przypadku wejścia jednorazowego lub na podstawie wykupionego karnetu, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.
 2. Kontroli i rozliczenia czasu osoby ćwiczącej dokonują pracownicy recepcji.
III. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z siłowni wymaga wykupienia biletu wstępu lub posiadania karnetu 
 2. Z siłowni nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi do korzystania z siłowni,
  • w wieku nie przekraczającym 16 lat,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom,                                    
 3. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia osoby ćwiczącej. 
 5. Wykupienie biletu lub karnetu na siłownię jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z siłowni.
 6. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.
 7. Prowadząc trening siłowy należy:
  • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z  jego przeznaczeniem,
  • w przypadkach koniecznych wykonywać ćwiczenia tylko przy udziale asekuranta,
  • talerze na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami,
  • wykonywać ćwiczenia  w miejscach do tego  wyznaczonych,
  • zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa m.in. używać obciążeń adekwatnych do swoich możliwości,
  • odłożyć sprzęt na właściwe miejsce po zakończeniu ćwiczeń.
 8. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.
IV. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag pracowników Ośrodka,  mających piecze nad siłownią.
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi osoba korzystająca z siłowni. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Za stan zdrowia uczestników zajęć zorganizowanych  odpowiada organizator  .
 4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić pracownika recepcji Ośrodka.
 5. Pracownik recepcji Ośrodka ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie.  
 6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka.
 7. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się w recepcji Ośrodka.
 8. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Integralna częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 10. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka.
 12. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa. 
 13. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 14. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.
 16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: