Regulamin siłowni

 1. Siłownia jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW).
 2. Siłownia jest czynna od poniedziałku do środy  w godz. 12:00 – 20:00, we czwartki  nieczynna, w piątki od 9:00 – 17:00, w  soboty i niedziele w godz. 12:00 – 20:00.
 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 51,5 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 12 osób ćwiczących.
 4. Przed wejściem na teren obiektu osoby korzystające z siłowni powinny zapoznać się z Regulaminem Ośrodka oraz  Regulaminem niniejszym i ściśle ich przestrzegać.                 
 5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu, z możliwością wydania zakazu włącznie, bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego. 
 6. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi        Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w Ośrodku cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka. Przy wejściu na siłownię należy aktywować transponder na czytniku zlokalizowanym przy drzwiach wejściowych. 
 7. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowane na siłowni zegary.
 8. Na siłowni wymagany jest strój sportowy oraz obuwie zakryte przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys. Ze względów higienicznych wymaga się posiadanie własnego ręcznika.
 9. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego i obuwia zakrytego.
 10. Korzystający z siłowni zobowiązani są do uprzedniej konsultacji lekarskiej, celem stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach o wzmocnionym wysiłku fizycznym. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia nie powinny korzystać z siłowni.
 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. Korzystanie z siłowni dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na branie udziału w treningu siłowym i rekreacyjnym oraz oświadczenie o pozytywnym stanie zdrowia.
 12. Zajęcia na siłowni mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora. Za bezpieczeństwo     osób korzystających z siłowni odpowiedzialny jest instruktor. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Instruktor ma prawo kontrolować trening osób, które przystępują do ćwiczeń zaś osoby ćwiczące powinny:                      
  • w przypadku wątpliwości co do swojego stanu zdrowia poinformować o tym fakcie instruktora,
  • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan urządzeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów niezwłocznie zgłosić instruktorowi,
  • wykonywać ćwiczenia na przyrządach po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,
  • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających (np. obciążenie na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami), 
  • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się wchodzenia na konstrukcję urządzeń i przyrządów w innych miejscach niż do tego celu przeznaczone,
  • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt na właściwe miejsce oraz dokonać dezynfekcji sprzętu, jak również przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki zalecanej przez instruktora w celu uniknięcia kontuzji,
  • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora,
  • przystępować do ćwiczeń ze spiętymi włosami oraz bez biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała lub sprzętu sportowego,
  • używać obciążeń adekwatnym do swoich możliwości (korzystający powinien ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie zapanować i w prawidłowy sposób ćwiczyć),
  • ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać jedynie przy asekuracji partnera ćwiczącego lub instruktora,
  • opuszczać ciężar umieszczony na stosach i sztangach w sposób bezpieczny, niegwałtowny i niepowodujący nadmierny hałas,
  • odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami robić w sposób, który umożliwi korzystanie z przyrządów innym użytkownikom siłowni,
  • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na siłowni w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych
 13. Na terenie siłowni zabrania się:
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • korzystania z urządzeń uszkodzonych i niesprawnych,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż sprzęt sportowy będący na wyposażeniu siłowni,
  • wchodzenia na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone, 
  • ćwiczenia z nie spiętymi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, 
  • korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu SCS AW,
  • gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach, 
  • wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów, 
  • zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi, 
  • ćwiczenia luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym opakowań szklanych, puszek,
  • wnoszenia i pozostawiania przy sprzęcie przedmiotów zagrażających komunikacji i bezpieczeństwu jak torby, plecaki itp.,
  • posiadania i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, środków odurzających oraz środków wspomagających,
  • spożywania jedzenia, biegania i hałasowania,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania sali,
  • przebywania na sali poza godzinami zajęć,   
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu SCS AW.
 14. Osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag Instruktora mającego nadzór nad siłownią.
 15. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem technicznym urządzeń, bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka.
 16. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się w recepcji Ośrodka,
 17. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 18. Integralna częścią Regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 19. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, administrator Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 20. W przypadku wypadku, kontuzji, uszkodzenia sprzętu, kradzieży lub innych zdarzeń należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka.
 21. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie będące pracownikami Ośrodka. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest zawarcie z Ośrodkiem stosownej umowy cywilnoprawnej.
 22. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Ośrodka lub siłowni wymaga pisemnej zgody administratora obiektu.
 23. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Solec 71, bądź telefonicznie nr (22)  16 27 320 lub pocztą e-mail na adres  solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 24. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.    

Zajęcia zorganizowane

 1. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z Ośrodkiem i odbywa się na zasadach w nim określonych.
 2. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 8 osobową.
 3. Wejście na siłownię grupy zorganizowanej powinno być 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i zgodne z harmonogramem zajęć na siłowni. 
 4. Grupa zorganizowana przebywa na siłowni pod nadzorem instruktora. Instruktor ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników zajęć. 
 5. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:
  • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownię z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,
  • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjściem grupowym (w tym pobrania  i rozliczenia transponderów w recepcji),
  • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
  • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,
  • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,
  • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,
  • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,
  • kontrola  zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,
 6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów oraz instrukcji, a także wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Ośrodka.
 7. Za stan zdrowia uczestników zajęć zorganizowanych odpowiedzialność ponosi organizator.
 8. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownię zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy.

 

 

                                         

Pliki do pobrania: