Regulamin sauny fińskiej

I. Część ogólna
 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00, w soboty i niedziele w godz. 8:00-20:00. Dostępność sauny w wybranych godzinach może być ograniczona.
 3. Sauna w Ośrodku Solec jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1050C oraz wilgotnością względną  10–15 %.
 4. Sauna składa się z jednej kabiny o powierzchni 6 m2 i pojemności max. do 4 osób oraz dwóch pomieszczeń przylegających do niej tj. pokoju -  strefy wypoczynku oraz szatni.    
 5. Osoby korzystające z sauny powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować. 
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy  na drogę postępowania karnego.
 7. W pomieszczeniach sauny obowiązuje zakaz:
 • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie,
 • wnoszenia przedmiotów i używania środków innych niż wymienione w pkt. 15,
 • manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach,
 • spożywania jedzenia, picia w kabinach i hałasowania,
 • niszczenia wyposażenia , brudzenia w kabinie i na zapleczu sauny,
 • stosowania używek i środków odurzających,
 • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 1. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka.
 2. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu sauny fińskiej.
II. Zasady korzystania
 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.

 2. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,

 • z przeciwwskazaniami medycznymi,

 • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.

 1. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na nogi.

 2. Przed wejściem do sauny należy:

 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyćdokładnie ręcznikiem,

 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe,

 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.

 1. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą

 2. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciałanp. 2-3 razy po 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie

 3. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:

 • choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica,

 • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,

 • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,

 • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,

 • padaczka, stany psychotyczne,

 • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,

 • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,

 • jaskra.

 1. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.

 2. Korzystanie z saunywskazane jestw wielu zespołach chorobowych, m.in.:

 • astma oskrzelowa, nieżyty oskrzeli i górnych dróg oddechowych,

 • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, gościec,

 • stany pourazowe kości i stawów, stany po zapaleniach stawów, mięśni i wiązadeł,

 • niektóre choroby neurologiczne jak zespoły korzonkowe, dyskopatie, neurastenie,

 • niektóre stany zapalne skóry jak nawrotowe ropne zapalenia skóry, choroby świądowe,

 • zaburzenia czynnościowe układu trawiennego z objawami skurczowymi, choroby wrzodowe w okresie remisji.

 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.

 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt i powiadomić pracownika Ośrodka bądź skorzystaćz zainstalowanego w kabinie dzwonka alarmowego.

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego    Regulaminu Sauny  oraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: