Regulamin sauny

I. Część ogólna
 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00, w soboty i niedziele w godz. 8:00-20:00. Dostępność sauny w wybranych godzinach może być ograniczona.
 3. Sauna w Ośrodku Solec jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1050C oraz wilgotnością względną  10–15 %.
 4. Sauna składa się z jednej kabiny o powierzchni 6 m2 i pojemności max. do 4 osób oraz dwóch pomieszczeń przylegających do niej tj. pokoju -  strefy wypoczynku oraz szatni.    
 5. Osoby korzystające z sauny powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle się do niego stosować. 
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy  na drogę postępowania karnego.
 7. W pomieszczeniach sauny obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie,
  • wnoszenia przedmiotów i używania środków innych niż wymienione w pkt. 15,
  • manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach,
  • spożywania jedzenia, picia w kabinach i hałasowania,
  • niszczenia wyposażenia , brudzenia w kabinie i na zapleczu sauny,
  • stosowania używek i środków odurzających,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 8. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka.
 9. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu sauny fińskiej.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z sauny pobierania jest z góry za 90 minut przebywania w strefie sauny według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż przewidziany w cenniku opłata nie jest zwracana.
 2. Kontroli, rozliczenia i czasu przebywania w saunie dokonuje pracownik recepcji Ośrodka. 
III. Zasady korzystania
 1. Do korzystania z sauny uprawnia wykupienie biletu lub karnetu wstępu.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 3. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi, 
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 4. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na nogi.
 5. Przed wejściem do sauny należy: 
  • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć  dokładnie ręcznikiem,
  • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe,
  • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 6. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 7. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała  np. 2-3 razy 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.
IV. Zalecenia i przeciwwskazania do korzystania
 1. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
  • choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica,
  • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
  • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,
  • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,
  • padaczka, stany psychotyczne,
  • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,
  • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,
  • jaskra. 
 2. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.
 3. Manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach jest zakazane.
 4. Korzystanie z sauny  wskazane jest  w wielu zespołach chorobowych, m.in.:
  • astma oskrzelowa, nieżyty oskrzeli i górnych dróg oddechowych,
  • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, gościec,
  • Stany pourazowe kości i stawów, stany po zapaleniach stawów, mięśni i wiązadeł,
  • niektóre choroby neurologiczne jak zespoły korzonkowe, dyskopatie, neurastenie,
  • niektóre stany zapalne skóry jak nawrotowe ropne zapalenia skóry, choroby świądowe,
  • zaburzenia czynnościowe układu trawiennego z objawami skurczowymi, choroby wrzodowe w okresie remisji. 
 5. Ocenę stanu zdrowia i możliwości uczęszczania do sauny powinien  przeprowadzić lekarz.
V. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Wykupienie biletu lub karnetu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z sauny.
 3. Stan  samopoczucia osób korzystających  z sauny kontroluje pracownik recepcji Ośrodka.
 4. Osoby przebywające w saunie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za obsługę urządzeń i bezpieczeństwo.
 5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt  i powiadomić pracownika Ośrodka. 
 6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracownika Ośrodka.
 7. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje w recepcji Ośrodka.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z sauny na zapleczu zainstalowane są i pracują urządzenia alarmowe.
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 10. Integralna częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 11. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka.
 13. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym w SCS Aktywna Warszawa.
 14. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 15. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa. 
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: