Regulamin sali do tenisa stołowego

I. Część ogólna
 1. Sala do tenisa stołowego jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w ramach Ośrodka Solec.

 2. Sala ma powierzchnię 400 m2 i posiada 8 profesjonalnych stołów do tenisa oddzielonych płotkami.

 3. Na sali do tenisa wymagany jest strój sportowy oraz obuwie z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 4. Wstęp na salę i rozliczenie czasu pobytu w strefie odbywa się na podstawie transpondera ESOK.

II. Zasady korzystania
 1. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt 6.

 2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

 3. Przed przystąpieniem do gry należy sprawdzić stan stołów i siatek. W przypadku uszkodzeń należy zgłosić ten fakt do recepcji Ośrodka.

 4. Przy korzystaniu ze stołów nie wolno:

 • siadać oraz stawać na nich, a także stawiać różnych przedmiotów i rzeczy,

 • przestawiać stołów,

 • uderzać o stół rakietką i innymi przedmiotami,

 • przeszkadzać w grze innym użytkownikom.

 1. Korzystając z sali do tenisa należy:

 • torby sportowe pozostawiać pod stołem,

 • opuszczając pole gry poruszać się wzdłuż płotków.

 1. Przy stole do tenisa stołowego przebywać mogą maksymalnie 4 osoby.

 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać grę i powiadomić pracownika recepcji.

 3. Zgodnie z Regulaminem Ośrodka Solec zabrania się wnoszenia i spożywania na sali i w sanitariatach napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.

 4. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować pracowników recepcji Ośrodka.

 5. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej wraz z apteczką znajduje się w Recepcji Ośrodka .

III. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu salido tenisa stołowegooraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: