Regulamin sali do tenisa stołowego

I. Część ogólna
 1. Sala do tenisa stołowego jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
 2. Sala o powierzchni 400 m2 posiada 7 profesjonalnych stołów do tenisa oddzielonych płotkami. Przy sali znajdują się pomieszczenia szatniowo-sanitarne przeznaczone oddzielnie dla mężczyzn oraz kobiet. 
 3. Osoby korzystające z sali powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać. 
 4. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 5. Na sali do tenisa stołowego obowiązuje zakaz:
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Ośrodka,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż będący na wyposażeniu Sali,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania Sali,
  • używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 6. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka. 
 7. Na sali do tenisa wymagany jest strój sportowy oraz obuwie z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 8. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu sali do tenisa stołowego.
II. Odpłatność
 1. Za korzystanie z całości lub części obiektu obowiązuje odpłatność według stawki ustalonej w cenniku   Ośrodka Solec. Pobyt w sali objęty jest płatną strefą w ramach systemu ESOK, dla której jednostką rozliczeniową jest 60 minut, powiększony o pobyt w szatni /20 minut/ do 80minut. Za krótszy czas opłata nie jest zwracana.
 2. Opłata za korzystanie z sali pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z zadeklarowanym przez klienta czasem pobytu. 
III. Zasady korzystania
 1. Do korzystania z sali uprawnia wykupienie biletu lub karnetu wstępu.
 2. Z sali korzystać mogą osoby:
  • amatorsko uprawiające sportowe gry zespołowe,
  • dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
 3. Zakaz korzystania mają osoby:
  • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
 4. Na korzystanie z sali przez osoby w wieku 12-18 lat wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do gry w tenisa stołowego. 
 5. Osoby korzystające z sali do gry w tenisa stołowego robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku dzieci odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Organizowanie i prowadzenie zajęć z gry w tenisa stołowego oraz zawodów przez osoby fizyczne i prawne wymaga zawarcia z SCS Aktywna Warszawa odrębnej umowy na prowadzenie takiej działalności. Do prowadzenia indywidualnej nauki i doskonalenia gry w tenisa stołowego niezbędne jest  posiadanie Karty Trenerskiej. Prowadzenie działalności na jej podstawie wymaga spełnienia określonych warunków i wniesienia dodatkowej opłaty. 
 7. Za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiada opiekun grupy lub jej organizator.
 8. Przed przystąpieniem do gry należy sprawdzić stan stołów i siatek. W przypadku uszkodzeń należy zgłosić ten fakt do recepcji Ośrodka.
 9. Przy korzystaniu ze stołów nie wolno:
  • siadać oraz stawać na nich, a także stawiać różnych przedmiotów i rzeczy,
  • przestawiać stołów,
  • uderzać o stół rakietką i innymi przedmiotami, 
  • przeszkadzać w grze innym użytkownikom.
 10. Korzystając z sali do tenisa należy:
  • torby sportowe pozostawiać pod stołem,
  • opuszczając pole gry poruszać się wzdłuż płotków.
 11. Przy stole do tenisa stołowego przebywać mogą maksymalnie 4 osoby.
 12. Posiadanie własnej rakietki i piłeczki nie jest wymagane. Sprzęt do gry można wypożyczyć zgodnie z obowiązującym cennikiem Ośrodka.
 13. Wykupienie biletu lub karnetu na salę jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z zajęć również w stosunku do osób będących pod opieką osoby dorosłej.
IV. Wymagania i odpowiedzialność
 1. Osoby przebywające na sali zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez odpowiedzialnych pracowników Ośrodka. 
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z sali odpowiedzialność ponoszą organizatorzy imprez i zajęć w przypadku zawarcia odrębnej  umowy na  wynajem sali.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać grę i powiadomić pracownika recepcji.
 4. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować pracowników recepcji Ośrodka.
 5. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się w recepcji Ośrodka Solec.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z sali zostały zainstalowane i pracują urządzenia do monitoringu.
 7. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Integralna częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek Solec.
 9. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji Ośrodka.
 11. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu, uzyskania jego zgody oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem obowiązującym  w SCS Aktywna Warszawa.
 12. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Ośrodka SOLEC przy ul. Solec 71 bądź telefonicznie pod numerem 22 16 27 320 lub pocztą e-mail na adres solec@aktywnawarszawa.waw.pl.
 13. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. 

Pliki do pobrania: