Regulamin

REGULAMIN SKATEPARKU JUTRZENKA

Stołeczne Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

Jednostka Budżetowa  m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Skatepark Jutrzenka jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy, zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, działającym w ramach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.       
 2. Skatepark czynny jest codziennie, w dni powszednie, w godz. 12.00 – 20.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 20.00, w dni świąteczne według odrębnego harmonogramu.
 3. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian godzin otwarcia obiektu, o czym korzystający będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Dopuszcza się okresowe zamknięcie skateparku w następujących sytuacjach :
 1. w czasie intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu oraz wyładowań atmosferycznych;
 2. oblodzenie i zaśnieżenie przeszkód, mokra nawierzchnia placu lub urządzeń skateparku, itp.;
 3. remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń skateparku;
 4. w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników skateparku lub występujące potrzeby administratora.
 1. Przed wejściem na teren skateparku osoby korzystające powinny zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 2. Korzystanie ze skateparku jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po dokonaniu zakupu biletu osoba korzystająca z obiektu otrzymuje opaskę stanowiącą element weryfikacji wstępu w danym dniu. Opaskę należy założyć na rękę, tak aby była widoczna dla pracowników obsługi skateparku.  Osoby nie posiadające opaski nie będą uprawnione do korzystania z obiektu.
 3. Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją przez użytkownika warunków, w tym warunków atmosferycznych, panujących w danym dniu korzystania z obiektu.
 4. Ze skateparku mogą korzystać :
  1. osoby w wieku do lat 13 będąc wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych/ rodziców;
  2. osoby w wieku 13-18 lat - będąc pod opieką opiekunów prawnych / rodziców lub na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych / rodziców złożonej na formularzu oświadczenia dostępnym w kasie ośrodka oraz na stronie internetowej;
  3.  osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) – bez ograniczeń.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od   ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Na terenie skateparku obowiązuje :
 1. zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 2. zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i zażywania środków dopingowych i odurzających;
 3. całkowity zakaz palenia tytoniu;
 4. zakaz wnoszenia ostrych narzędzi, opakowań szklanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających;
 5. zakaz wprowadzania psów oraz innych zwierząt;
 6. spożywania jedzenia i picia w trakcie przebywania na przeszkodach;
 7. niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu;
 8. kultura i uprzejmość wobec innych użytkowników;
 9. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz fotografowania i filmowania  bez zgody kierownictwa obiektu.

 

Zasady korzystania

 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze wyczynowej :
 1. przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających;
 2. od korzystających ze skateparku wymaga się rozwagi, ostrożnej i bezpiecznej jazdy;
 3. osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze skateparku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.
 1. Osoby korzystające z elementów i urządzeń skateparku mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego. Dodatkowo zaleca się jazdę w ochraniaczach (na kolana, łokcie, oraz nadgarstki).
 2. W przypadku braku  kasku ochronnego poszczególne osoby nie będą mogły korzystać z  obiektu.
 3. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego.
 4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń skateparku:
 1. na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
 2. chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione;
 3. każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia pracowników obiektu o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników;
 4. w przypadku większej ilości osób w skateparku każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu innych uczestników o zjeździe z przeszkody - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego;
 5. z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ustalony jest limit 50 osób korzystających z obiektu jednocześnie;
 6. zabrania się dokonywania samowolnej zmiany lokalizacji przeszkód lub jakiejkolwiek innej ingerencji w układ elementów i urządzeń skateparku.
 1. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu. Wszyscy użytkownicy urządzeń skateparku są bezwzględnie zobowiązani do natychmiastowego podporządkowania się decyzjom administratora. Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren skateparku.
 2. Jazda na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze to sport niebezpieczny. Należy pamiętać, że nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 3. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku każdy poszkodowany lub świadek zdarzenia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie pracowników obiektu.

Postanowienia końcowe

1. Ryzyko związane z amatorskim korzystaniem z urządzeń skateparku ponosi osoba korzystająca. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

2.   W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać pobyt w skateparku i powiadomić pracownika obiektu.

3.  Pracownik skateparku ma prawo przerwać korzystanie z urządzeń, jeśli stan zdrowia korzystającego nie pozwala na kontynuowanie pobytu . 

4. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się u pracownika nadzorującego pracę obiektu.

5. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lubRegulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

 

Pliki do pobrania: