Regulaminy

I. Część ogólna
 1. Skatepark Jutrzenka jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, z siedzibą przy Ul. Rozbrat 26.
 2. Skatepark jest czynny jest codziennie, w dni powszednie, w godz. 11.00-19.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 18.00.
 3. SCS AKTYWNA WARSZAWA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian godzin otwarcia obiektu z przyczyn niezależnych, o czym korzystający będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 4. Dopuszcza się okresowe zamknięcie skateparku w następujących sytuacjach :
  • w czasie intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu oraz wyładowań atmosferycznych;
  • oblodzenie i zaśnieżenie figur, woda stojąca na powierzchni skateparku, itp.;
  • remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń skateparku;
  • w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników skateparku.
  • Każdorazowo decyzję o zamknięciu skateparku podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA, bądź działający z jego upoważnienia Kierownik obiektu.
 5. Przed wejściem na teren skateparku osoby korzystające powinny zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 6. Korzystanie ze skateparku jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz założeniem na rękę jednorazowej kolorowej opaski upoważniającej do wejścia na teren skateparku w dniu zakupu biletu. Osoby bez założonej opaski jako dowodu identyfikacji po zakupie biletu nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 7. Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją przez użytkownika warunków, w tym warunków atmosferycznych, panujących w danym dniu korzystania z obiektu.
 8. Ze Skateparku mogą korzystać :
  • dzieci do lat 7 tylko i wyłącznie będąc pod opieką opiekunów prawnych,
  • osoby niepełnoletnie - będąc pod opieką lub za pisemną zgodą opiekunów prawnych, 
  • osoby pełnoletnie – samodzielnie, po złożeniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do aktywności związanej z korzystaniem z obiektu.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od  ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 10.  Na terenie skateparku obowiązuje :
 • zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i zażywania środków dopingowych i odurzających, 
 • całkowity zakaz palenia tytoniu,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Dyrektora SCS Aktywna Warszawa, zakaz fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu,
 • zakaz wnoszenia ostrych narzędzi, opakowań szklanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających,
 • zakaz wprowadzania psów oraz innych zwierząt,
 • spożywania jedzenia i picia w trakcie przebywania na przeszkodach, 
 • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu,
 • kultura i uprzejmość wobec innych użytkowników.
II. Odpłatność.
 1. Opłata za korzystanie ze skateparku pobierana jest z góry za wejście na teren obiektu w danym dniu niezależnie od godziny wejścia, według obowiązującego Cennika Ośrodka Jutrzenka. 
 2. Za pobyt krótszy niż przewidziany w Cenniku opłata nie jest zwracana.
 3. W przypadku wypożyczenia  sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
III. Zasady korzystania
 1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze wyczynowej :
  • przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających,
  • osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze skateparku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.
 2. Osoby korzystające z elementów i urządzeń skateparku mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy. W przypadku braku w/w sprzętu poszczególne osoby będą proszone o opuszczenie obiektu.
 3. Osoby korzystające ze skateparku Ośrodka Jutrzenka robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.  W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń skateparku :
  • na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,
  • chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
  • każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia pracowników obiektu o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
  • w przypadku większej ilości osób w skateparku każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu innych uczestników o zjeździe z przeszkody - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego.
  • zabrania się dokonywania samowolnej zmiany lokalizacji przeszkód lub jakiejkolwiek innej ingerencji w układ elementów i urządzeń skateparku. 
 5. Osoby zakłócające pobyt innych użytkowników skateparku, będą usuwane z terenu obiektu przez pracowników obsługi obiektu.
 6. Jazda na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze to sport niebezpieczny. Należy pamiętać, że nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 7. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku każdy poszkodowany lub świadek zdarzenia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie pracowników obiektu.    

 

IV. Nadzór i odpowiedzialność.
 1. Osoby przebywające w skateparku i korzystające z urządzeń zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag   pracowników obsługi Ośrodka.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem oraz stanem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracowników obsługi.
 3. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się w Budynku kasy na terenie obiektu.
 4. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 5. Integralna częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnej zgody właściciela obiektu.
 8. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Rozbrat 26 bądź telefonicznie nr  22  59 89 400  lub pocztą e-mail na adres rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl.
 9. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Użytkowniku pamiętaj! Nic nie chroni przed ewentualnością upadku z przeszkody, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Pliki do pobrania: