Regulamin

REGULAMIN
SKATEPARKU JUTRZENKA (dalej: Regulamin)

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Ośrodek  „Rozbrat-Jutrzenka” Ul. Rozbrat 5, Warszawa

 1. Skatepark Jutrzenka jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy (dalej: Obiekt lub Skatepark Jutrzenka), zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.

 2. Skatepark Jutrzenka jest czynny codziennie, w dni powszednie oraz w soboty i niedziele, w godz. 10.00 – 20.00, w dni świąteczne według odrębnego harmonogramu.

 3. Udostępnienie Obiektu odbywa się w podziale na dwugodzinne sekcje w następujących godzinach :

  10.00-12.00,12.00-14.00,14.00-16.00,16.00-18.00,18.00-20.00.

 4. W ramach zakupionego biletu można korzystać z Obiektu w ramach jednej dwugodzinnej sesji, dłuższe korzystanie z Obiektu jest możliwe po zakupieniu biletu na kolejną dwugodzinną sesję.

 5. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian godzin otwarcia Obiektu, o czym korzystający będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 6. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Obiektu w następujących sytuacjach :

 7. w czasie intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu oraz wyładowań atmosferycznych;

 8. oblodzenie i zaśnieżenie przeszkód, mokra nawierzchnia placu lub urządzeń skateparku, itp.;

 9. remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń skateparku;

 10. w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników skateparku lub występujące potrzeby administratora.

Każdorazowo decyzję o zamknięciu Obiektu podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, bądź działający z jego upoważnienia Kierownik ośrodka.

 1. Przed wejściem na teren Obiektuosoby korzystające powinny zapoznać sięz niniejszym Regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.

 2. Korzystanie ze skateparku jest możliwe po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.Kasa biletowa znajduje się w budynku przy ul. Rozbrat 26.

 3. Po dokonaniu zakupu biletu osoba korzystająca z Obiektu otrzymuje opaskę stanowiącą element weryfikacji wstępu w danym dniu. Opaskę należy założyć na rękę, tak aby była widoczna dla pracowników obsługi skateparku.Osoby nie posiadające opaski nie będą uprawnione do korzystani z obiektu.

 4. Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 5. Z Obiektu mogą korzystać :

  1. osoby w wieku do lat 13 będąc wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych/rodziców,

  2. osoby w wieku 13-18 lat - będąc pod opieką opiekunów prawnych/rodziców lub na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych/rodziców złożonej na formularzu oświadczenia dostępnym w kasie ośrodka oraz na stronie internetowej.

  3. osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) – bez ograniczeń.

 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z Obiektu bez prawa do zwrotu kosztów zakupionego biletu, niezależnie odewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 7. Na terenie Obiektu obowiązuje :

 8. zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 9. zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia i zażywania środków dopingowych oraz odurzających,

 10. całkowity zakaz

 11. zakaz wnoszenia ostrych narzędzi, opakowań szklanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających,

 12. zakaz wprowadzania psów oraz innych zwierząt,

 13. spożywania jedzenia i picia w trakcie przebywania na przeszkodach,

 14. niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu,

 15. kultura i uprzejmość wobec innych użytkowników.

 16. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa Obiektu,

 17. Urządzenia Obiektu przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze wyczynowej :

 18. przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających,

 19. od korzystających ze Skateparku wymaga się rozwagi, ostrożnej i bezpiecznej jazdy,

 20. osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze skateparku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.

 21. Osoby korzystające z elementów i urządzeń Obiektu mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego. Dodatkowo zaleca się jazdę w ochraniaczach (na kolana, łokcie, oraz nadgarstki).

 22. W przypadku braku kasku ochronnego poszczególne osoby nie będą mogły korzystać z obiektu.

 23. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń Obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego.

14.     Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń skateparku :

 1. na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,

 2. chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

 3. każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia pracowników obiektu o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 4. w przypadku większej ilości osób w Obiekcie każdy uczestnik jest zobowiązany o poinformowaniu innych uczestników o zjeździe z przeszkody - na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego.

 5. z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ustalony jest limit do 50 osób korzystających z Obiektu jednocześnie,

 6. zabrania się dokonywania samowolnej zmiany lokalizacji przeszkód lub jakiejkolwiek innej ingerencji w układ elementów i urządzeń Obiektu.

15.  Osoby przebywające na terenie Obiektu, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z Obiektu. Wszyscy użytkownicy urządzeń Obiektu są bezwzględnie zobowiązani do natychmiastowego podporządkowania się decyzjom administratora.

16. Osoby systematycznie łamiące Regulamin nie będą wpuszczane na teren Obiekt.

17.Jazda na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach oraz hulajnodze to sport niebezpieczny. Należy pamiętać, że nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie skateparku każdy poszkodowany lub świadek zdarzenia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie pracowników Obiektu.

 

Pliki do pobrania: