Zasady korzystania z obiektu w okresie koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że klienci zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

1.  Część ogólna

 1. Skatepark Jutrzenka, zlokalizowany przy ul. Rozbrat 5 w Warszawie, (zwany dalej obiektem sportowym) jest ogólnodostępnym obiektem M. St. Warszawy, administrowanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Obiekt sportowy jest przeznaczony do jazdy na rowerach BMX, hulajnogach.
 3. Obiekt sportowy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00 – 20:00, od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 20.00.
 4. Komunikacja na teren obiektu odbywa się niezależnym wejściem oraz wyjściem z terenu obiektu sportowego.
 5. Na terenie obiektu sportowego może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 25 osób korzystających,
 6. Z uwagi stan epidemiologiczny udostępnienie obiektu odbywa się w podziale na 2-godzinne sekcje, wejście o pełnej godzinie:

- 10.00 – 12.00

- 12.00 – 14.00

- 14.00 – 16.00

- 16.00 – 18.00

- 18.00 – 20.00.

 1. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu – mokra nawierzchnia) korzystanie z obiektów do jazdy jest zabronione. Funkcjonowanie obiektu z tego powodu lub z przyczyn technicznych może być zmienione.
 2. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie wykupionego w kasie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka przy ul. Rozbrat 26 biletu:

- 7.00 zł – bilet 2 godzinny od poniedziałku do piątku,

           - 10.00 zł – bilet 2 godzinny w weekend,          

 1. Zakupiony bilet oraz opaskę na rękę należy zachować do kontroli przez cały 2 godzinny czas korzystania z obiektu.
 2. Na teren obiektu sportowego obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niezwiązanych z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z odżywianiem i suplementacją.
 3. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejścia na teren obiektu sportowego.

2.  Zasady wstępu na Skatepark Jutrzenka zgodnie z obowiązującym regulaminem obiektu, tj.:

 1. Wstęp dla osób do lat 13 możliwy jest tylko z Opiekunem Prawnym/Rodzicem, który będzie przebywał na terenie przynależnym do obiektu sportowego z zachowaniem dystansu społecznego),
 2. Wstęp dla osób w wieku 13-18 lat na podstawie oświadczenia podpisanego przez Opiekuna Prawnego/Rodzica.
 3. Wstęp dla osób powyżej lat 18 bez ograniczeń.

3.  Zasady korzystania z obiektu sportowego

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego mają obowiązek zakrywania ust i nosa używając maseczki.
 2. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników podczas jazdy na przeszkodach, w przerwie oraz po zakończeniu jazdy niezwłocznie należy ponownie nałożyć maseczkę.
 3. Każdy uczestnik  przed wejściem na teren obiektu sportowego jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 4. Podczas korzystania z obiektu i jazdy na przeszkodach należy stosować się do reguł ograniczonego zaufania i kontrolować prędkość poruszania się.
 5. Korzystający przebywają na obiekcie na własne ryzyko i odpowiedzialność, całkowitą odpowiedzialność za osoby nieletnie korzystające z obiektu ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Korzystający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników obiektu, w przypadku zagrożenia oraz uszkodzenia wpływającego na bezpieczeństwo korzystających z obiektów należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi obiektu.
 7. Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczestników w budynkach i innych obiektach zamkniętych na terenie.
 8. Uczestnicy po zakończeniu 2 godzinnej jazdy są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu odpowiednim wyjściem  w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

Korzystający z obiektu, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu bez prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pobytem na terenie obiektu.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.

4.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszych zasad oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 

Pliki do pobrania: