Regulamin Siłowni

Pliki do pobrania:

Regulamin Siłowni
 1. Siłownia jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW).

 2. Siłownia czynna jest codziennie w trakcie godzin pracy Ośrodka, dokładne godziny podane są na tablicy ogłoszeń.

 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 90 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 18 osób ćwiczących.

 4. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu, z możliwością wydania zakazu włącznie, bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

 5. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka. Transponder jest aktywny w kasie Ośrodka.

 6. Na siłowni wymagany jest strój sportowy oraz obuwie zakryte przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys. Ze względów higienicznych wymaga się posiadanie własnego ręcznika.

 7. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego i obuwia zakrytego.

 8. Za pozostawione na siłowni rzeczy SCS AW nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szatni lub szafkach depozytowych znajdujących się w szatni Ośrodka.

 9. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się w hali basenowej.

 10. Zajęcia na siłowni mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora. Za bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni odpowiedzialni są instruktorzy. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie. Instruktor ma prawo kontrolować trening osób, które przystępują do ćwiczeń.

 11. Korzystający z siłowni zobowiązani są do uprzedniej konsultacji lekarskiej, celem stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach o wzmocnionym wysiłku fizycznym.

 12. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. Korzystanie z siłowni dozwolone jest dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na branie udziału w treningu siłowym i rekreacyjnym oraz oświadczenie o pozytywnym stanie zdrowia.

 13. Zabrania się prowadzenia na terenie siłowni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnych treningów personalnych za wynagrodzeniem.

 14. Prowadząc trening siłowy i rekreacyjny należy:

 • w przypadku wątpliwości co do swojego stanu zdrowia należy poinformować o tym fakcie instruktora,

 • przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić stan urządzeń – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi,

 • wykonywać ćwiczenia na przyrządach po wstępnym instruktarzu przeprowadzonym przez instruktora,

 • bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz konsultować z nim wykonywane ćwiczenia,

 • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu innych korzystających (np. obciążenie na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami),

 • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zabrania się wchodzenia na konstrukcję urządzeń i przyrządów w innych miejscach niż do tego celu przeznaczone,

 • po zakończeniu ćwiczeń odłożyć sprzęt na właściwe miejsce oraz dokonać dezynfekcji sprzętu, jak również przestrzegać zasad higieny osobistej,

 • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki zalecanej przez instruktora w celu uniknięcia kontuzji,

 • w przypadku pogorszenia stanu samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora,

 • przystępować do ćwiczeń ze spiętymi włosami oraz bez biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała lub sprzętu sportowego,

 • używać obciążeń adekwatnym do swoich możliwości (korzystający powinien ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi jest w stanie zapanować i w prawidłowy sposób ćwiczyć),

 • ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać jedynie przy asekuracji partnera ćwiczącego lub instruktora,

 • opuszczać ciężar umieszczony na stosach i sztangach w sposób bezpieczny, niegwałtowny i niepowodujący nadmierny hałas,

 • odpoczynek pomiędzy ćwiczeniami robić w sposób, który umożliwi korzystanie z przyrządów innym użytkownikom siłowni,

 • zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na siłowni w przypadku posiadania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych,

 • o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć niezwłocznie informować instruktora.

 1. SCS AW nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia osoby ćwiczącej niezgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz instrukcjami wykonywania ćwiczeń przekazywanymi przez instruktorów.

 2. Wykupienie usługi korzystania z siłowni jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z siłowni.

 3. Wstęp na siłownie może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.

 4. Integralną częścią regulaminu siłowni jest regulamin ogólny Ośrodka oraz cennik usług oferowany przez Ośrodek.

 5. Uwagi i wnioski można składać w biurze Ośrodka przy ul. Rozbrat 26 lub pocztą e-mail na jego adres rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane. 

 6. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Zajęcia zorganizowane

 1. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z Ośrodkiem i odbywa się na zasadach w nim określonych.

 2. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.

 3. Wejście na siłownie grupy zorganizowanej powinno być 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i zgodne z harmonogramem zajęć na siłowni.

 4. Grupa zorganizowana przebywa na siłowni pod nadzorem instruktora. Instruktor ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników zajęć.

 5. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:

 • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownie z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,

 • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobraniai rozliczenia transponderów w recepcji),

 • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,

 • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,

 • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,

 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,

 • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,

 • kontrola  zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,

 1. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów oraz instrukcji, a także wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Ośrodka.

 2. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownie zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy.