Regulamin Sali Gimnastycznej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Sala gimnastyczna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA, działającym w ramach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka..

 2. Sala czynna jest w godzinach pracy Ośrodka według ustalonego harmonogramu zajęć na sali.

 3. Powierzchnia użytkowa sali wynosi 230 m2.

 4. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 5. Wstęp na salę odbywa się na podstawie transpondera ESOK. Na sali zainstalowany jest zegar do kontroli czasu przebywania w strefie przez klientów Ośrodka.

Zasady korzystania

 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga obecności instruktora prowadzącego.

 2. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt 8.

 3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

 4. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.

 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do zachowania higieny osobistej.

 6. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.

 7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.

 8. Instruktor ma prawo przerwać i odmówić prowadzenia ćwiczeń, jeśli stan zdrowia uczestnika zajęć nie pozwala na ich kontynuowanie.

 9. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się przy stanowisku ratowniczym na płycie pływalni.

Postanowienia końcowe

15. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego    Regulaminu Sali Gimnastycznej oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.