Regulamin sali konferencyjnej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Sala konferencyjna jest obiektem na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka, administratorem sali jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.

 2. Sala konferencyjna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 19:00.

 3. Zainteresowani korzystaniem z sali konferencyjnej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

Zasady korzystania

 1. Korzystanie z sali konferencyjnej Ośrodka jest płatne i rozliczane zgodnie z cennikiem SCS AW. Płatność za korzystanie z sali jest uiszczana jest w recepcji Ośrodka.

 2. Korzystający z sali konferencyjnej zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w budynku Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka oraz do przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki.

 3. Poprzez korzystanie z sali konferencyjnej należy rozumieć zgłoszenie przez organizatora woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji sali konferencyjnej (e-mail rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl),

 4. Sala konferencyjna otwierana jest najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

 5. Zwrot użytkowanej przez organizatora sali konferencyjnej powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia użytkowania sali po czym pracownik Ośrodka wraz z organizatorem sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.

 6. Zabrania się wynoszenia z sali konferencyjnej sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody  SCS AW.

 7. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sali konferencyjnej odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.

 8. Korzystający z sali konferencyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Ośrodka.

 9. Korzystającego z sali konferencyjnej obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.

 10. W sali konferencyjnej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 11. Korzystający jest zobowiązany do :

 1. utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia,

 2. usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu wydarzenia,

 3.  posprzątania sali,

 4. pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana.

 1. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali konferencyjnej, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.

 2. Wszelkie prace podejmowane w sali konferencyjnej związane z organizacją spotkań          (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji spotkania - np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 3. Wszystkich użytkowników sali konferencyjnej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w budynku.

 4. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom prowadzącego.

 5. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali konferencyjnej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 6. Za rzeczy pozostawione na sali konferencyjnej kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.