Regulamin miejsca postojowe

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Miejscami postojowymi na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka administruje Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.

 2. Miejsca postojowe są niestrzeżone i dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30 – 21:30 oraz w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 19:30. Osoby wykupujące abonament miesięczny korzystają z miejsc parkingowych przez cała dobę.

 3. Teren Ośrodka znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.

 4. Do korzystania z miejsc postojowych uprawnieni są Użytkownicy pojazdów rozliczający się za pomocą biletów jednorazowych lub wykupionego z góry abonamentu.

Zasady korzystania

 1. Wjazd na teren Ośrodka jest płatny i rozliczany zgodnie z cennikiem SCSAW. Ceny biletów oraz innych opłat kształtują się następująco :

           a) zakup biletu jednorazowego – 60 min (pojazd do 3,5 tony) –4,00 zł.

           b) zakup biletu jednorazowego – 60 min (pojazd powyżej 3,5 tony typu bus)-6,00 zł.

           c) zakup biletu jednorazowego – doba(pojazd do 3,5 tony) -20,00 zł.

           d) zakup biletu jednorazowego – doba(pojazd powyżej 3,5 tony typu bus)-30,00 zł.

           e) opłata miesięczna (abonament) (pojazd do 3,5 tony) - 307,50 zł. + kaucja zwrotna 100,00 zł. za pilota do bramy,

 1. W przypadku zakupu jednorazowego biletu 60 min. każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z miejsca postojowego powoduje naliczanie opłaty za pełną godzinę zgodnie z cennikiem.

 2. Płatność za postój uiszczana jest w recepcji Ośrodka.

 3. Rozliczenie korzystania z miejsca postojowego realizowane jest z wykorzystaniem ESOK tzn. Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

 4. Wjeżdżający na teren Ośrodka z zamiarem skorzystania z miejsc postojowych, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.

 5. Przy korzystaniu z miejsc postojowych obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, jeżeli znajdujący się w nich ładunek nie jest zabezpieczony zgodnie przepisami.

 6. Na terenie Ośrodka obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz

 7. W czasie parkowania Korzystający zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na inne zaparkowane pojazdy i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca parkowania.

 8. Miejsca opłacane w ramach abonamentu są wyznaczane przez Zarządzającego obiektem dla danego pojazdu na stałe, czego Korzystający zobowiązuje się przestrzegać.

 9. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,Korzystający wyraża zgodę na odholowanie pojazdu, które zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko Korzystającego z miejsca postojowego.

 10. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi i bagażnik. Urządzenia radiofoniczne, pozostawione w pojeździe, powinny być wyłączone.

 11. Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub włamaniem.

 12. Korzystający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pracowników Ośrodka.

 13. Na terenie miejsca postojowego zabronione jest: naprawianie, mycie i odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa i oleju oraz jego inne zanieczyszczanie.

 14. Korzystający odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Zarządzającemu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Korzystający zobowiązany jest zgłosić takie szkody Zarządzającemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Ośrodka.

 15. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe podczas postoju na terenie Ośrodka.

 16. Zarządzający nie odpowiada za szkody wynikające z działań siły wyższej.

  Postanowienia końcowe

 17. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.

 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

Pliki do pobrania:

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Miejscami postojowymi na terenie Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka administruje Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.

 2. Miejsca postojowe są niestrzeżone i dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30 – 21:30 oraz w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 19:30. Osoby wykupujące abonament miesięczny korzystają z miejsc parkingowych przez cała dobę.

 3. Teren Ośrodka znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.

 4. Do korzystania z miejsc postojowych uprawnieni są Użytkownicy pojazdów rozliczający się za pomocą biletów jednorazowych lub wykupionego z góry abonamentu.

Zasady korzystania

 1. Wjazd na teren Ośrodka jest płatny i rozliczany zgodnie z cennikiem SCSAW. Ceny biletów oraz innych opłat kształtują się następująco :

           a) zakup biletu jednorazowego – 60 min (pojazd do 3,5 tony) –4,00 zł.

           b) zakup biletu jednorazowego – 60 min (pojazd powyżej 3,5 tony typu bus)-6,00 zł.

           c) zakup biletu jednorazowego – doba(pojazd do 3,5 tony) -20,00 zł.

           d) zakup biletu jednorazowego – doba(pojazd powyżej 3,5 tony typu bus)-30,00 zł.

           e) opłata miesięczna (abonament) (pojazd do 3,5 tony) - 307,50 zł. + kaucja zwrotna 100,00 zł. za pilota do bramy,

 1. W przypadku zakupu jednorazowego biletu 60 min. każda kolejna rozpoczęta godzina korzystania z miejsca postojowego powoduje naliczanie opłaty za pełną godzinę zgodnie z cennikiem.

 2. Płatność za postój uiszczana jest w recepcji Ośrodka.

 3. Rozliczenie korzystania z miejsca postojowego realizowane jest z wykorzystaniem ESOK tzn. Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

 4. Wjeżdżający na teren Ośrodka z zamiarem skorzystania z miejsc postojowych, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.

 5. Przy korzystaniu z miejsc postojowych obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, jeżeli znajdujący się w nich ładunek nie jest zabezpieczony zgodnie przepisami.

 6. Na terenie Ośrodka obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz

 7. W czasie parkowania Korzystający zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na inne zaparkowane pojazdy i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca parkowania.

 8. Miejsca opłacane w ramach abonamentu są wyznaczane przez Zarządzającego obiektem dla danego pojazdu na stałe, czego Korzystający zobowiązuje się przestrzegać.

 9. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,Korzystający wyraża zgodę na odholowanie pojazdu, które zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko Korzystającego z miejsca postojowego.

 10. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi i bagażnik. Urządzenia radiofoniczne, pozostawione w pojeździe, powinny być wyłączone.

 11. Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub włamaniem.

 12. Korzystający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pracowników Ośrodka.

 13. Na terenie miejsca postojowego zabronione jest: naprawianie, mycie i odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa i oleju oraz jego inne zanieczyszczanie.

 14. Korzystający odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Zarządzającemu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Korzystający zobowiązany jest zgłosić takie szkody Zarządzającemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem Ośrodka.

 15. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe podczas postoju na terenie Ośrodka.

 16. Zarządzający nie odpowiada za szkody wynikające z działań siły wyższej.

  Postanowienia końcowe

 17. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.

 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

Pliki do pobrania: