Regulamin Pływalni

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Pływalnia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, działającym w ramach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.

 2. Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 06:30 – 21:30 oraz soboty i niedziele w godz. 08:00 – 19:30.

 3. W skład pływalni wchodzi niecka rekreacyjna o wym. 6 m x 25 m i gł. 1,10 m do 2,00 m

 4. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie transpondera ESOK. Na hali basenowej zainstalowany jest zegar do kontroli czasu przebywania w strefie przez klientów pływalni.

 5. Na terenie pływalni klienci powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu w odniesieniu do własnej osoby jak i innych użytkowników pływalni, a w szczególności:

 • stosować się do znaków informacyjnych oraz nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni

 • przestrzegać poleceń ratowników oraz pracowników pływalni, stosować się do sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów

 • oceniać swoje umiejętności oraz aktualny stan zdrowia adekwatnie do podejmowanego wysiłku fizycznego

 • informować niezwłocznie ratowników i pracowników pływalni o wypadkach, urazach bądź zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na obiekcie.

 1. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:

 • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu

 • seria krótkich gwizdków – alarm: natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej i podporządkowanie się poleceniom ratowników

 • 2 gwizdki krótkie – koniec zajęć: wyjście z wody.

Zasady korzystania

 1. Z  pływalni korzystać mogą osoby :
 • umiejące pływać
 • dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym Cennikiem

 • uczestnicy zajęć grupowych i indywidualnych tylko pod opieką i nadzorem z instruktora

 1. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.

 2. Korzystający z pływalni zobowiązani są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała.

 3. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.

 4. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.

 5. Podczas korzystania z kąpieli w basenie zabronione jest:

 • wchodzenie do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej, przy braku dyżurnego ratownika oraz podczas trwania akcji ratowniczej

 • skakanie do wody bez zgody i nadzoru ratownika

 • wpychanie do wody, bieganie po płycie, krzyczenie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących

 • wszczynanie nieuzasadnionych alarmów

 • nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika

 • pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała

 • siadanie na linach torowych, wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używanie sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi

 • wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele, używanie mydła i innych środków chemicznych na płycie pływalni

 • używanie płetw, masek, fajek i innego sprzętu pływackiego bez zgody ratownika

 • pozostawianie klapek, ręczników, podręcznych torebek itp. w strefach komunikacji i przelewów basenowych

 • zanieczyszczanie wody, niecki basenowej oraz płyty basenu

 1. Pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany grafik zajęć i wykorzystania torów na pływalni.

 2. Pływanie odbywać się może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową, zgodnie z grafikiem.

 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy prowadzenia zajęć na pływalni.

 4. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody.

 5. Zabronione jest prowadzenie nauki pływania bez ważnej umowy z SCS AW na wynajem torów bądź umowy na prowadzenie zajęć instruktorskich. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji obsługa może usunąć korzystającego z krytej pływalni a także może odmówić wstępu na pływalnię jeśli wcześniej zachodziły takie sytuacje lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze korzystający zamierza wykonywać taką działalność w dalszym ciągu.

 6. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje strój sportowy i właściwe obuwie basenowe.

 7. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny. Zabrania się pływania w poprzek basenu.

 8. W niecce basenowej może pływać łącznie 21 osób, tj. 7 osób na torze, niezależnie od rodzaju zajęć.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Pływalni oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.