Regulamin Pływalni

I. Część ogólna
 1. Pływalnia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26    
 2. Pływalnia jest  czynna w dni powszednie  w godz. 6.30 – 21.30,   soboty i niedziele w godz. 8.00 – 19.30
 3. W wyjątkowych przypadkach czas pracy pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych niezależnych od właściciela,  o czym klienci pływalni będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W skład pływalni wchodzi : kryta pływalnia z niecką rekreacyjną o wymiarach 25 m x 6 m i głębokości 1,10 m do 2 m.  
 5. Przed wejściem na teren pływalni osoby korzystające powinny zapoznać się z Regulaminem Ośrodka oraz niniejszym Regulaminem i ściśle się do niego stosować.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wniesionych opłat łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych we wszystkich pływalniach SCS AW niezależnie od  ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 7. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
  • Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu
  • Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka lub Dyrektora SCS Aktywna Warszawa
  • Zażywania używek i środków odurzających
  • Używania oraz pływania ze sprzętem  z elementami szklanymi, ostrymi które mogą spowodować uszkodzenie ciała
  • Wprowadzania zwierząt
  • Spożywania jedzenia na płycie pływalni i w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych
  • Biegania , hałasowania
  • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni
  • Wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych 
 8. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
  • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
  • 3 krótki gwizdki – alarm.
  • W przypadku alarmu należy wyjść z wody i opuścić halę basenu
 9. Ubranie i buty należy pozostawić w szatni. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenu w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 10. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni
II. Odpłatność
 1. W przypadku pływania rekreacyjnego opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 lub 90   minut przebywania w strefie płatnej pływalni według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana.
 2. W przypadku nauki pływania opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej według cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.
III. Zasady korzystania
 1. Wstęp na pływalnię mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet bądź karnet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.
 2. Z  pływalni korzystać mogą osoby:
  •  Umiejące pływać
  • Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu
  • Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych bądź grupowej nauce pływania lub ćwiczeniach usprawniająco rekreacyjnych w wodzie pod nadzorem instruktora.
 3. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie  biletu wstępu.
 4. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:
  • Pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni,
  • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom .
 5. Korzystający z pływalni zobowiązani  są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała.
 6. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym  wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego  stanu zdrowia.
 7. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących
 8. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed  wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki.
 9. W przypadku korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminów lub Instrukcji korzystania znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań umiejscowionych w obiekcie.
 10. Wszelkie polecenia ratowników i instruktorów powinny być bezwzględnie przestrzegane. 
 11. Podczas korzystania z kąpieli w basenie zabronione jest:
  • Skakanie do wody bez zgody i nadzoru ratownika
  • Wpychanie do wody, bieganie po płycie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących,
  • Wszczynanie nieuzasadnionych alarmów,
  • Nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika
  • Pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała
  • Siadanie na linach torowych
  • Wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele
  • Używanie płetw i innego wyposażenia do nurkowania
  • Zanieczyszczanie wody
IV. Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne
 1. Pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany grafik zajęć i wykorzystania torów na pływalni.
 2. Pływanie odbywać się  może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć  sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową, zgodnie z grafikiem.
 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne przepisy i regulaminy.
 4. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody.
 5. Skorzystanie z pływalni może być czasowo ograniczone w przypadku trwania zawodów, maksymalnej frekwencji bądź organizowania zajęć wykluczających pływanie rekreacyjne.
 6. Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor Ośrodka lub inne osoby fizyczne i prawne, za pisemną zgodą Dyrektora SCS AW.
 7. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje  strój sportowy i właściwe obuwie basenowe.
 8. Osoby korzystające z pływalni powinny zasięgnąć porady lekarskiej o braku przeciwwskazań do kąpieli i amatorskiego uprawiania pływania.
 9. Wykupienie biletu lub karnetu na pływalnię jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni.
 10. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz organizowanych na pływalni zawodów i imprez odpowiada organizator .
V. Niecka rekreacyjna – zasady użytkowania
 1. Basen rekreacyjny  przeznaczony jest dla osób umiejących pływać oraz osób uczących się pływać w obecności i pod nadzorem instruktora.
 2. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 4. Tory skrajne przeznaczone są dla osób słabo pływających, pływanie rodzinne oraz zajęcia z nauki pływania.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie ( rękawki, kółka lub pływaki wypornościowe).
 6. W  zależności od liczby uczestników na zajęcia grupowej nauki pływania lub zajęcia usprawniająco rekreacyjne w wodzie, mogą być przeznaczone dodatkowe tory.
 7. W basenie rekreacyjnym  może przebywać łącznie  do  21 osób  tj. 7  osób na torze, niezależnie od rodzaju zajęć.
VI. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialność ponoszą ratownicy, instruktorzy i opiekunowie. Poza płytą basenową np. szatniach odpowiedzialność ta dotyczy opiekunów.
 2. Osoby  przebywające na terenie pływalni zobowiązane są  przestrzegać poleceń i  komunikatów  ratowników oraz instruktorów  prowadzących zajęcia.
 3. W trakcie zawodów lub imprez za bezpieczeństwo odpowiada ich organizator.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się  przy stanowisku ratowników. 
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem pływających należy niezwłocznie informować ratownika.
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 7. Wszystkie przedmioty osobiste należy pozostawić w  szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafką lub w szafce niezamkniętej Ośrodek Rozbrat  nie ponosi odpowiedzialności
 8. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia opaski do szafki obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem, płatna w kasie Ośrodka.
 11. Osoby korzystające ze sprzętu należącego do pływalni mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.
 12. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 13. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników pływalni.
 14. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie pływalni wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.
 15. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Rozbrat 26 bądź telefonicznie nr 22 ……………..………   lub pocztą e-mail na adres  rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl
 16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: