Regulamin Pływalni

I. Część ogólna
 1. Pływalnia jest ogólnodostępnym obiektem m. st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zwanym dalej SCS Aktywna Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26.
 2. Pływalnia czynna jest:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 6.15 – 21.00,
  • w sobotę w godz. 7.00 -19.00,
  • w niedzielę w godz. 8.00 - 19.00.
   Ostatnie wejście odbywa się na 45 minut przed godziną zamknięcia obiektu.
 3. W wyjątkowych przypadkach czas pracy pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (np. organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, przerw technologicznych, innej organizacji zajęć w dni świąteczne) oraz niezależnych od SCS Aktywna Warszawa o czym klienci pływalni będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Kryta pływalnia składa się z niecki sportowej o wymiarach 25mx12,5m i głębokości od 1,17 m do 1,6 m.
 6. Przed wejściem na teren pływalni osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem i ściśle się do niego stosować.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu będą usuwane bez prawa zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 8. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:
  • pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.
   Ponadto na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
  • biegania, hałasowania,
  • wnoszenia ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • używania oraz pływania ze sprzętem z elementami szklanymi, ostrymi, które mogą powodować uszkodzenia ciała,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu,
  • spożywania jedzenia na płycie pływalni i w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych,
  • zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni,
  • fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Ośrodka,
  • prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka.
 9. Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie należy się podporządkować:
  • 1 krótki gwizdek – uwaga: przekroczenie regulaminu,
  • 3 krótkie gwizdki – alarm. W przypadku alarmu należy wyjść z wody i opuścić halę basenową.
 10. Ubranie i buty należy pozostawić w szatni ogólnej lub w szafkach w hallu recepcyjnym. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 11. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni.
II. Odpłatność
 1. Opłaty na pływalni realizowane są w Elektronicznym Systemie Obsługi Klienta na podstawie aktualnego cennika Ośrodka.
 2. Opłata pobierana jest z góry za czas przebywania w strefie płatnej pływalni wg obowiązującego cennika. Za korzystanie ze strefy płatnej ponad podstawowy limit czasu będzie naliczana dodatkowa opłata zgodna z cennikiem. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana.
 3. Czas korzystania ze strefy płatnej mierzony jest od momentu przejścia przez kołowroty do czasu przekazania transpondera rejestrującego czas przebywania w strefie płatnej pracownikowi recepcji.
III. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z hali basenowej odbywa się wyłącznie w obecności Ratowników Wodnych.
 2. Wstęp na pływalnię mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet lub karnet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.
 3. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  • umiejące pływać,
  • dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które wykupiły bilet wstępu,
  • dzieci do lat 3 z założonymi wodoodpornymi pielucho majtkami,
  • osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych bądź grupowej nauce pływania lub ćwiczeniach usprawniająco-rekreacyjnych w wodzie pod nadzorem instruktora.
 4. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 5. Korzystający z pływalni zobowiązani są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała.
 6. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia.
 7. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 8. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody.
 9. W przypadku korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie należy bezwzględnie przestrzegać regulaminów lub instrukcji korzystania znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań umiejscowionych w obiekcie.
 10. Wszelkie polecenia ratowników i instruktorów powinny być bezwzględnie przestrzegane.
 11. Podczas korzystania z kąpieli w niecce basenowej zabronione jest:
  • skakanie do wody z brzegu i ze słupków bez zgody i nadzoru ratownika wodnego,
  • wpychanie do wody, bieganie po płycie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w hali basenowej,
  • nurkowanie oraz wykonywanie ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
  • pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała,
  • siadanie na linach torowych,
  • używanie płetw i innego wyposażenia do nurkowania bez zgody ratownika wodnego,
  • pływanie niezgodne z ustalonym kierunkiem pływania,
  • nieuprawnione korzystanie ze sprzętu ratowniczego,
  • wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele,
  • zanieczyszczanie wody,
  • wszczynanie nieuzasadnionych alarmów.
IV. Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne
 1. Pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany grafik zajęć i wykorzystania torów na pływalni.
 2. Pływanie odbywać się może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15-osobową, zgodnie z grafikiem.
 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne przepisy i regulaminy.
 4. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody.
 5. Skorzystanie z pływalni może być czasowo ograniczone w przypadku trwania zawodów, maksymalnej frekwencji bądź ograniczania zajęć wykluczających pływanie rekreacyjne.
 6. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje strój sportowy i właściwe obuwie basenowe.
 7. Zajęcia z nauki doskonalenia pływania lub inne specjalistyczne zajęcia indywidualne w wodzie prowadzić może jedynie instruktor Ośrodka lub inne osoby fizyczne, prawne, za pisemną zgodą Dyrektora SCS Aktywna Warszawa.
 8. Osoby korzystające z pływalni powinny zasięgnąć porady lekarskiej o braku przeciwskazań do kąpieli i amatorskiego uprawiania pływania.
 9. Wykupienie biletu lub karnetu na pływalnię jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z pływalni.
 10. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz organizowanych na pływalni zawodów i imprez odpowiada organizator.
V. Niecka sportowa – zasady użytkowania
 1. Basen sportowy przeznaczony jest dla osób umiejących pływać oraz osób uczących się pływać w obecności i pod nadzorem instruktora/trenera pływania.
 2. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Zabrania się pływania w poprzek basenu.
 4. Tory skrajne przeznaczone są dla osób słabopływających, pływania rodzinnego oraz zajęć z nauki pływania.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Dzieci nie umiejące pływać powinny być zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie (rękawki, kółka lub pływaki wypornościowe).
 6. W zależności od liczby uczestników grupowej nauki pływania lub zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w wodzie, mogą być przeznaczone dodatkowe tory.
 7. W basenie sportowym może przebywać łącznie do 48 osób tj. 8 osób na torze.
VI. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialność ponoszą ratownicy, instruktorzy/trenerzy. i opiekunowie. Poza niecką basenową np. w szatniach odpowiedzialność ta dotyczy opiekunów.
 2. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do przestrzegania poleceń i komunikatów pracowników SCS Aktywna Warszawa.
 3. W trakcie zawodów lub imprez za bezpieczeństwo odpowiada ich organizator.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się na plaży basenowej.
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem pływających należy niezwłocznie informować ratownika wodnego.
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszelkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 7. Wszystkie przedmioty osobiste należy pozostawić w szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafką lub w niezamkniętej szafce Ośrodek Polonia nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku wyrządzenia szkody przez osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez szkoły, kluby i inne grupy zorganizowane odpowiedzialność materialna ponoszą organizatorzy zajęć.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera uprawniającego do korzystania z szafek ubraniowych/depozytowych obowiązuje opłata zgodna z cennikiem, płatna w recepcji Ośrodka.
 11. Osoby korzystające ze sprzętu należącego do SCS Aktywna Warszawa mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.
 12. Integralną częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 13. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników recepcji lub kierownika Ośrodka.
 14. Prowadzenie działalności handlowej, umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie pływalni wymaga zgody kierownika Ośrodka.
 15. Skargi i wnioski należy składać w recepcji Ośrodka lub kierownikowi Ośrodka przy ul. Konwiktorskiej 6 bądź telefonicznie pod nr 22 16 27 330 lub pocztą elektroniczną na adres: polonia@aktywnawarszawa.waw.pl.
 16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 17. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa

Pliki do pobrania: