Regulaminy

§ 1
Administratorem ośrodka jest Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Budżetowy m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Rozbrat 26. Część pomieszczeń jest dzierżawiona przez Klub Sportowy Piłkarski Polonia Warszawa. W dniu rozgrywania meczu obiekt jest przekazywany do dyspozycji KSP „Polonia” Warszawa. 

§ 2
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego ośrodka, na który składają się budynek główny wraz z halą sportową i pływalnią, stadion piłkarski, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz teren zamknięty w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.

§ 3
1. Ośrodek służy realizacji celów w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony.
2. Ośrodek może również służyć innym celom, w zakresie ustalonym przez Administratora.
3. Stadion piłkarski jest obiektem sportowym na którym organizowane są masowe imprezy sportowe – mecze piłki nożnej.

§ 4
Ośrodek nie jest powszechnie dostępny. Przebywanie na terenie ośrodka w innym czasie niż czas treningów, rozgrywek, zajęć rekreacyjnych wyznaczonych lub zatwierdzonych przez administratora harmonogramem lub zawartymi umowami, czasem imprez sportowych lub innych potwierdzonych umowami z administratorem, wymaga każdorazowo zgody administratora.

§ 5

 1. Szczegółowe zasady postępowania i dostępności ośrodka dla publiczności w czasie przeprowadzania imprez masowych – meczy piłki nożnej określa „Regulamin masowych imprez sportowych odbywających się na stadionie piłkarskim w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6” oraz przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisy przeciwpożarowe.
 2. W dniu imprezy masowej organizowanej na stadionie ośrodek jest wyłączony z dostępności dla osób postronnych od godz. ………. do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu
 3. Przedstawiciele mediów w dniu imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu na półtorej godziny przed meczem za okazaniem legitymacji wydanej przez macierzystą redakcję oraz akredytacji wydanej przez uprawnionego przedstawiciela Klubu.
 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć podczas imprezy masowej może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu. Natomiast w dni ogólnodostępne tylko i wyłącznie za zgodą administratora ośrodka.

§ 6
Zabrania się :

 1. wnoszenia i posiadania na obiekcie broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie administratora ośrodka lub organizatora imprez masowych stanowić zagrożenie dla innych osób, w tym: butelek, puszek, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym i innych twardych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, środków (wyrobów) pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych,
 2. wchodzenia na teren ośrodka osobom będącym pod wypływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.
 3. wprowadzania psów lub innych zwierząt,
 4. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, malowania i oklejania,
 5. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu ośrodka, 
 6. chodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe i spikerskie, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,  
 7. wchodzenia w obszary, które nie są przeznaczone dla osób korzystających z usług ośrodka lub widzów, tj. : płyta boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, techniczne itp.

§ 7

 1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z terenu ośrodka.       
 2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie ośrodka będą odpowiadały w trybie karno-administracyjnym.

§ 8
Administrator oraz Zarząd KSP Polonia zastrzegają sobie prawo odmowy wejścia na teren ośrodka osobom uznanym na podstawie wcześniejszych i udokumentowanych zachowań za faktycznych lub potencjalnych sprawców naruszeń ładu i porządku na jego terenie.

§ 9
Administrator Ośrodka oraz Zarząd KSP Polonia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie ośrodka szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu.

§ 10
Administrator jest uprawniony do zmiany zasad ogólnej dostępności ośrodka, natomiast Zarząd KSP Polonia Warszawa w dni odbywania się imprez masowych. Uprawnione podmioty o wszystkich zmianach będą informowały w sposób ogólnie przyjęty w tym przez media i Internet.

§ 11
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2008 r.

UWAGA ! 
PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY.

Pliki do pobrania: