REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ BRODZIK

Część ogólna

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego i regulaminu pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
  • dzieci do 13 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod ustawiczną opieką rodziców lub dorosłych opiekunów,
  • osób cierpiących na lęk wysokości,
  • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, 
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.

Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba znajdująca się przed użytkownikiem przygotowującym się do startu zakończyła ślizg i opuściła lądowisko zjeżdżalni.
 5. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
  • wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
  • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
  • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
  • nurkowania po zakończonym ślizgu w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska zjeżdżalni, 
  • biegania po klatce schodowej zjeżdżalni. 
 7. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. 
 8. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.
 11. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Pliki do pobrania: