REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WIELOTOROWEJ

Długość – 14,10 metra

Spadek – 20 %

Start z poziomu – 3,60 metra

Poziom trudności - średnia

Część ogólna

1.Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją bezpiecznego korzystania.

3.Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

 • osób cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod ustawiczną opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • rozpoczynania ślizgu w czasie, gdy w rynnie lub w obrębie lądowiska znajduje się inna osoba zjeżdżająca, 
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 • wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
 • wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
 • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
 • przechodzenia do sąsiednich rynien zjazdowych po rozpoczęciu ślizgu,
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
 • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
 • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rynny w kierunku punktu startu.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są:

                        - stabilna pozycja  siedząca z twarzą zwróconą w kierunku jazdy, z

                        wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi przy ciele,

                         - pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku

                   jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.

                  Pozycje te należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są

                   zabronione.

 1. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić nieckę basenu hamującego w kierunku oznaczonym strzałkami.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.
 4. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

Postanowienia końcowe

 1.  Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: