Regulamin wstępu na Ośrodek Moczydło

 1. Zespół basenów letnich jest obiektem Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.
 2. Baseny letnie są czynne w okresie od czerwca do końca sierpnia, codziennie w godz. 9.00 – 19.00 z wyjątkiem okresów niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów ciągłych lub temp. powietrza poniżej 16o C.
 3. Przed wejściem na teren Ośrodka osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 5. W skład zespołu wchodzą:
  1. Basen rekreacyjny – nieregularny o powierzchni lustra wody 2600 m2 i głębokości od 0,3 m do 1,65 m
  2. Basen sportowy o wymiarach 50 m x 20 m i głębokości 1,3 m – 1,65 m – 1,83 m
  3. Brodzik ze zjeżdżalnią dla dzieci o powierzchni lustra wody 300 m2 i głębokości > 0,4 m
  4. Trzy zjeżdżalnie basenu nieregularnego o długości ślizgu 7 m, wysokości 3,3 m. Głębokość wody na lądowisku zjeżdżalni nr 1 – 0,71 m, zjeżdżalni nr 2– 0,82m, zjeżdżalni nr 3 – 0,97 m
  5. Zjeżdżalni „gigant” o długości ślizgu 58 m i wysokości 6 m
 6. Wstęp na Ośrodek mają jedynie osoby posiadające ważny bilet lub karnet wstępu.
 7. Bilet i karnet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników zespołu basenów.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z terenu basenów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Na terenie zespołu basenów zabrania się:
  1. Fotografowanie i filmowanie bez zgody kierownictwa obiektu
  2. Wprowadzania zwierząt i pojazdów mechanicznych
  3. Jazdy lub ćwiczeń na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.,
  4. Palenia papierosów (poza miejscami wyznaczonymi), wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających
  5. Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków odurzających
  6. Korzystania z basenu przez osoby posiadające przeciwskazania medyczne do kąpieli
  7. Przebywania poza godzinami otwarcia, rozpalania grilli i ognisk
 10. Osoby przebywające na terenie zobowiązane są do poszanowania prawa do wypoczynku i spokoju innych osób, utrzymania czystości i porządku oraz szanowania zieleni.
 11. Osoby które uszkodziły lub zniszczyły mienie znajdujące się na terenie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody. W przypadku nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie , właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników zespołu basenów.
 14. Korzystanie z basenu rekreacyjnego, sportowego, brodzika oraz zjeżdżalni odbywa się tylko w obecności ratowników.
 15. Osoby korzystające zobowiązane są do ścisłego stosowania poleceń ratowników pełniących dyżur.
 16. Do obowiązków ratowników dyżurnych należy:
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym
  2. Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej
  3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu basenów
  4. Kontrola strojów i egzekwowanie zasad higieniczno-sanitarnych
 17. Podczas korzystania z kąpieli w basenach zabronione jest:
  1. Skakanie z rozbiegu do wody
  2. Nurkowanie i pływanie w płetwach oraz sprzęcie z elementami szklanymi
  3. Spożywanie posiłków i napojów na płycie basenu
  4. Plażowanie na płycie basenu oraz wnoszenie piłek, materacy itp.
  5. Wchodzenie na płytę basenu w ubraniach wierzchnich
  6. Bieganie po płycie basenu, popychanie i wrzucanie do wody oraz inne zachowania powodujące realne zagrożenie dla życia i zdrowia
  7. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
 18. Kąpiel dla osób nie pływających dopuszczalna jest tylko w strefach do tego wyznaczonych. Z basenu sportowego mogą korzystać tylko osoby umiejące pływać.
 19. Na terenie kąpielisk (płyt basenu sportowego i rekreacyjnego) dzieci w wieku do 13 lat winny być pod opieką rodziców lub opiekunów.
 20. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i umycie całego ciała pod natryskiem.
 21. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zgłoszenia grupy do kąpieli ratownikowi. Podczas kąpieli grupy opiekun przebywa na płycie basenu i czuwa nad porządkiem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez podopiecznych . Po wyjściu grupy z wody sprawdza stan liczbowy grupy.
 22. Poza płytą basenu za bezpieczeństwo grupy odpowiedzialność ponosi opiekun.
 23. Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających z brodzika zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  1. Brodzik przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 12 lat pod opieką rodzica bądź opiekuna
  2. Nadzór nad dzieckiem powinien być sprawowany w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt wzrokowy z dzieckiem
  3. Zabronione są takie działania i zachowania które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających m.in. wchodzenie na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone, wpychanie, przebywanie w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bieganie, wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów
  4. Dzieci do lat 3 powinny mieć założone pielucho majtki do kąpieli
 24. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem osób pływających i przebywających na płycie basenu należy informować ratownika.
 25. Wydzielony punkt medyczny znajduje się w budynku administracyjnym obiektu.
 26. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren zespołu basenów jest kontrolowany i patrolowany przez agentów ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku na terenie ośrodka oraz mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 27. Na terenie zespołu basenów obowiązuje następujący system znaków informacyjnych:
  1. Flaga biała – kąpiel dozwolona
  2. Flaga czerwona – zakaz kąpieli
 28. Sygnalizacja dźwiękowa skierowana jest bezpośrednio do osób kąpiących się:
  1. 2 gwizdki krótkie – uwaga: przekroczenie regulaminu
  2. 1 długi gwizdek – alarm
  3. W przypadku alarmu należy wyjść z wody i opuścić płytę basenu
 29. Teren zespołu basenów letnich jest zradiofonizowany. Polecenia i nakazy przekazywanych tą drogą powinny być bezwzględnie przestrzegane.
 30. Integralną częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek oraz Instrukcje korzystania ze zjeżdżalni.
 31. Prowadzenie działalności handlowej jak również umieszczanie reklam i ogłoszeń, lokowanie akcji promocyjnych na terenie Ośrodka wymaga zgłoszenia i uzyskania formalnej zgody właściciela obiektu.
 32. Skargi i wnioski należy składać w administracji Ośrodka przy ul. Górczewskiej 69/73 bądź telefonicznie nr. (22) 16 27 340 lub pocztą e-mail na adres moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl
 33. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania: