REGULAMIN WSPINALNI SIATKOWEJ

Część ogólna

 1. Wspinalnia siatkowa jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Ośrodka Moczydło oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze Wspinalni siatkowej ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Opiekun jest zobowiązany do przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie Wspinalni siatkowej, podczas korzystania z niej przez podopiecznego
 4. Korzystanie ze Wspinalni siatkowej  odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze Wspinalni siatkowej wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na siatkę należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Jednocześnie ze Wspinalni siatkowej mogą korzystać maksymalnie trzy osoby, zachowując niezbędny odstęp od poprzednika.
 3. Po zakończeniu przejścia należy niezwłocznie opuścić strefę wody w sąsiedztwie siatki.
 4. Zabrania się zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników, w tym w szczególności:
 1. korzystania z atrakcji osobom z dolegliwościami lub/i przebytymi schorzeniami układu szkieletowo-mięśniowego, cierpiącym na lęk wysokości, o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się, z zaburzeniami układu krążenia, z zaburzeniami błędnika, lękliwym, znajdującymi się pod wpływem alkoholu bądź środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji, bądź powodujących nienaturalne zachowanie
 2. zmiany kierunku podczas pokonywania trasy,
 3. przebywania w wodzie w sąsiedztwie siatki po utracie kontaktu z liną,
 4. wnoszenia na siatkę jakichkolwiek przedmiotów oraz wykonywania przejścia z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 5. przeszkadzania w jakikolwiek sposób osobom pokonującym trasę,
 6. wpływania pod siatkę,
 7. nurkowania pod siatką.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze Wspinalni siatkowej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

Pliki do pobrania: