REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW

Część ogólna

1.Wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią pływalni i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

3.Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4.Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

Zasady korzystania

  1. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  1. wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  2. użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  3. przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
  1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu
  2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
  3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: