REGULAMIN SZTUCZNEJ FALI

Część ogólna

 1. Sztuczna fala jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze Sztucznej fali ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Sztuczna fala dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

- dzieci do 7 roku życia,

- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,  

   neurologicznymi i gastrycznymi,

- uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna przy urządzeniu,

- dzieci do lat 13 bez stałej opieki rodziców lub dorosłych opiekunów.

 1. Opiekun jest zobowiązany do przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie Sztucznej fali, podczas korzystania z niej przez podopiecznego
 2. Korzystanie ze Sztucznej fali odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zasady korzystania

 1. Zabrania się zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników, w tym w szczególności:
 1. wchodzenia na kulę wytwarzającą falę,
 2. ingerencji w działanie kuli wytwarzającej falę (zatrzymywanie, uderzanie, przepychanie, itp.),
 3. przebywania w wodzie w bezpośrednim sąsiedztwie kuli,
 4. nurkowania pod kulą,
 5. wnoszenia do niecki jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania z atrakcji z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 6. wchodzenia do niecki przez murki,
 1. Podczas korzystania z atrakcji należy obserwować kulę wytwarzającą falę oraz zachować bezpieczną odległość od kuli, ścian basenu i pozostałych użytkowników.
 2. W przypadku zbyt dużej liczby osób przebywających w niecce ratownik wodny może podjąć decyzję o ograniczeniu ilości osób korzystających z atrakcji.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze Sztucznej fali są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

 

Pliki do pobrania: