REGULAMIN PŁYWALNI SPORTOWEJ

Szerokość – 20 metrów

Długość – 50 metrów

Pow. lustra wody – 1000 metrów

Głębokość – od 1.30 m do 1.80 m

Część ogólna

 1. Pływalnia sportowa jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCS AW).            
 2. Pływalnia jest obiektem sportowo-rekreacyjnym.
 3. Pływalnia sportowa jest czynna w okresie od czerwca do końca sierpnia, codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka Moczydło.
 4. W przypadku gwałtownego załamania pogody uniemożliwiającego dalsze plażowanie i kąpiel tj. opady, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, koszty wstępu na pływalnie sportową nie będą zwracane.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren pływalni sportowej jest kontrolowany i patrolowany przez pracowników ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku i mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.
 6. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.
 7. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  1. zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni,
  2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,
  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki,
  4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
  5. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

Zasady korzystania

 1. Przed skorzystaniem z pływalni sportowej należy starannie umyć całe ciało pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 2. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na pływalni obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody.
 3. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 4. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które wykupiły bilet wstępu zgodnie z obowiązującym Cennikiem,
  3. osoby biorące udział w zajęciach pod nadzorem instruktora,
  4. osoby niepełnosprawne wymagające opieki tylko pod opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
 5. Zabrania się pozostawiania na terenie pływalni bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
 6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do ratownika i uzgodnić warunki korzystania z obiektu.
 7. Podczas kąpieli grupy opiekun przebywa na płycie pływalni i czuwa nad porządkiem i przestrzeganiem przez podopiecznych zasad bezpieczeństwa. Po wyjściu grupy z wody opiekun sprawdza stan liczbowy.
 8. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej poza płytą pływalni odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 9. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  1. 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu,
  2. seria krótkich gwizdków – alarm: natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej i podporządkowanie się poleceniom ratowników,
  3. 2 gwizdki krótkie – koniec zajęć: wyjście z wody.
 10. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja wzrokowa:

      a.   flaga biała – przebywanie w nieckach basenowych dozwolone

b. flaga czerwona – przebywanie w nieckach basenowych zabronione – nakaz natychmiastowego opuszczenia niecek

 1. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach lub na potykaczach w sąsiedztwie niecek basenowych.
 2. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 3. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z  plastrami i bandażami.
 4. Ratownikami są osoby noszące strój z napisem RATOWNIK.
 5. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru  nad dziećmi.
 6. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  3. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą
  4. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać
  5. pływać na pontonach i materacach dmuchanych, nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
  6. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  7. biegać, popychać i wrzucać do wody,  krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu
  8. wszczynać fałszywych alarmów
  9. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów
  10. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody)
  11. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi
  12. zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych
  13. używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych
  14. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu
  15. wnosić sprzętu muzycznego i grającego
  16. palić tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi
  17. żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie ogrodzonym w sąsiedztwie niecek basenowych
  18. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC
  19. korzystania z pływalni sportowej bez nadzoru ratownika.
 7. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z pływalni letniej może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
  Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Pliki do pobrania: