REGULAMIN PLACU ZABAW

Zasady korzystania z placu zabaw:

 1. Plac zabaw czynny jest w godzinach pracy pływalni letniej.
 2. Plac jest miejscem odpoczynku i rekreacji dla wszystkich użytkowników pływalni letniej.
 3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.
 4. Dzieci mogą przebywać na placu tylko pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 6. Zabrania się niszczenia urządzeń i ławek.
 7. Wszyscy użytkownicy placu zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerkach, rolkach, hulajnogach,
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń,
  • zabronione jest korzystanie z urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 9. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do pracowników SCS AW.
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z placu zabaw może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
  Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Pliki do pobrania: