REGULAMIN OŚRODKA MOCZYDŁO

Część ogólna

1. Ośrodek Moczydło jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  (zwane dalej : SCSAW).

2. Ośrodek jest czynny codziennie w oparciu o ogólnodostępny harmonogram funkcjonowania. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami jego funkcjonowania jest zabronione.

3. W wyjątkowych przypadkach tj. wystąpienia awarii oraz planowanych przerw technologicznych i remontowych harmonogram funkcjonowania Ośrodka może ulec zmianie o czym SCSAW będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Przed wejściem na teren Ośrodka osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle go przestrzegać.

5.   Integralną częścią regulaminu jest cennik usług oferowanych przez Ośrodek oraz Regulaminy korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń.

6.   Wstęp na Ośrodek mają jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu.

7.   Opłata za korzystanie z obiektu pobierana jest z góry i ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.

8.   Bilet upoważnia do korzystania z wszystkich urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie ośrodka.

9.   Korzystanie z usług Ośrodka odbywa się za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK). System umożliwia kontrolę ruchu klientów na terenie Ośrodka Moczydło.

10. Bilet należy zachować do kontroli i okazywać na każde wezwanie upoważnionych pracowników.

11. Zabrania się celowego omijania i przechodzenie poza punktami dostępu ESOK takimi jak bramki i przejścia kołowrotowe.

12. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją procedur oraz zasad obowiązujących na terenie Ośrodka w tym regulaminów, przepisów porządkowych oraz cennika.

13. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

14. Dzieci do lat 13 uprawnione są do wstępu na terenu ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

15. Ośrodek posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

16. Pracownicy Ośrodka mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu lub poleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem. Osoby takie będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.

17. Maksymalna ilość osób mogących przebywać w danym momencie na terenie ośrodka wynosi 6500 osób.

18. Na terenie ośrodka zabrania się:

a. przebywanie w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

b. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

c. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

d. bieganie, popychanie, krzyczenie oraz zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

f. wszczynanie fałszywych alarmów,

g. wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników i obsługi Ośrodka,

h. zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego,

i. niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,

j. palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami wyznaczonymi,

k. wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

l. wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi,

m. wchodzenie na infrastrukturę budowlaną oraz elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone znajdujące się na terenie Ośrodka,

n. fotografowanie i filmowanie bez zgody kierownictwa Ośrodka ,

o. przebywania poza godzinami otwarcia, rozpalania grilli i ognisk,

f. korzystanie z basenu przez osoby posiadające przeciwwskazania medyczne do kąpieli.

19. Osoby przebywające na terenie zobowiązane są do poszanowania prawa do wypoczynku i spokoju innych osób, utrzymania czystości i porządku oraz szanowania zieleni.

20. Osoby które uszkodziły lub  zniszczyły mienie znajdujące się na terenie ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice, opiekunowie lub organizatorzy zajęć.

21. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie ośrodka .

22. Korzystanie z basenów  i innych urządzeń wodnych tylko w obecności ratowników.

23. Osoby korzystające zobowiązane są do ścisłego stosowania poleceń ratowników pełniących dyżur.

24. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

25. Wydzielony punkt medyczny znajduje się w budynku administracyjnym obiektu.

26. Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna –  998

Policja – 997

Alarmowy - 112

27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom teren ośrodka jest kontrolowany i patrolowany przez agentów ochrony, którzy czuwają nad przestrzeganiem porządku na terenie ośrodka oraz mają prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren obiektu.

28. Teren ośrodka jest zradiofonizowany.  Polecenia i nakazy przekazywanych tą drogą powinny być bezwzględnie przestrzegane.

29. Zabrania się prowadzenia na terenie ośrodka bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

30. Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie  Ośrodka lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane. 

31. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych obiektów nie będą rozpatrywane.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami poszczególnych obiektów decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

33. W Ośrodku Moczydło nie ma możliwości zwrotu lub wymiany biletów na inny termin, w przypadku gdy rezygnacja z biletu wynika z przyczyn niezależnych od SCSAW. W szczególności podstawy rezygnacji z biletu nie stanowi zmiana warunków pogodowych lub pomyłka klienta podczas zakupu biletów internetowych, co do wyboru terminu.

Monitoring    

34. Na terenie Ośrodka funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego. Monitoring wizyjny objęty jest regulaminem, Administratorem danych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

35. System monitoringu pozwala na dokumentowanie zachowań związanych utrzymaniem standardów bezpieczeństwa i sposobów zapobiegania wypadkom oraz udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Stanowi dowód w sprawie, pozwala na ustalenie stanu i czasu wszelkich zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny.

36. W przypadku zdarzeń podczas których istnieje podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia ładu i porządku publicznego, zagrożenia życia, uszczerbku na zdrowiu bądź powstania szkody w mieniu zarejestrowane wydarzenie może zostać przeniesione na elektroniczny nośnik pamięci i jako dowód w sprawie stanowić materiał służący wyjaśnieniu sprawy bądź przekazany odpowiednim służbom.

37. Wideo nadzór funkcjonuje całodobowo. Utrwalony obraz przechowywany jest w pamięci przez okres 30 dni po czym zostaje nadpisany.

Ochrona danych osobowych

38. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Rozbrat 26 , 00-429 Warszawa.

39. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z SCSAW pod adresem: odo@aktywnawarszawa.pl

40. Dane osobowe osób korzystających bądź uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Moczydło mogą być przetwarzane w celu realizacji ciążących na SCSAW obowiązków prawnych m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, celach windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, obowiązków podatkowych itp.

41. W przypadku organizacji zajęć i imprez dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celach nie wykraczających poza czynności związane z organizacją i promocją takich jak rejestracja i zapisy, informacja telefoniczna i za pomocą poczty elektronicznej, prowadzenie dzienników zajęć i imprez.

42. Wizerunek osób przebywających na obiekcie może być utrwalony i rozpowszechniony w celach reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do imprez oraz bieżącej działalności.

43. Utrwalanie w celu rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby bądź osób a nie samej działalności, dokumentowanie poprzez wykorzystanie rejestracji wizyjnej zaistniałego zdarzenia podczas przebywania na nim osób postronnych, przetwarzanie wizerunku w celach marketingowych wymaga uzyskania dodatkowej zgody osoby której wymieniony przypadek dotyczy.

44. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z usług których SCSAW korzysta realizując swoją statutową działalność oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

45. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i nie są wykorzystywane do profilowania osób.

46. Dostęp do danych osobowych nie może być ograniczony tak jak prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

47. Dane osobowe na wniosek osoby której one dotyczą mogą zostać przeniesione do innego administratora danych.

48. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez SCSAW danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienie skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Pliki do pobrania: