Regulamin boisk Syrenka

 1. Obiekt wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „SYRENKA VI” jest administrowany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa o/Moczydło ul. Górczewska 69/73
 2. Z obiektu można korzystać od kwietnia do października, w godzinach 09.00- 21.00 (pn. – pt.) . W czasie funkcjonowania kąpieliska letniego 9.00-19.00
  W pozostałych miesiącach tj. październik-marzec funkcjonowanie obiektu uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
 3. Każda osoba korzystająca z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
 4. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” poza godzinami prowadzonych zajęć odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 5. W skład wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” wchodzą:
  • boisko do piłki siatkowej,
  • boisko do piłki koszykowej,
  • boisko do piłki ręcznej
  • boisko do piłki nożnej
 6. Wstęp na teren wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 9. Z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” należy korzystać w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie
 10. Kierownictwo WOW „Wisła” może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt „SYRENKA VI” ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 11. Wszystkie osoby korzystające z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” są zobowiązane do podporządkowania się nakazom pracowników O/Moczydło.
 12. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 16 27 340
 13. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” zobowiązane są zgłosić się do Kierownika o/Moczydło i uzgodnić warunki korzystania.
 14. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników o/Moczydło.
 15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI”, w szczególności:
  • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
  • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
  • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
  • wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć murawę obiektu,
  • przechodzenie przez ogrodzenie,
  • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 16. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 17. Osoby przebywające na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników o/Moczydło mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 18. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. S.C.S. Aktywna Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” .
 20. Sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownictwo S.C.S. Aktywna Warszawa
 21. S.C.S. Aktywna Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 22. Integralną częścią powyższego Regulaminu jest Regulamin Ośrodka Moczydło oraz Cennik Ośrodka „Moczydło”.

Pliki do pobrania: