REGULAMIN WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO „SYRENKA VI”

Boisko do piłki nożnej

Długość – 40 metrów

Szerokość – 20metrów

Boisko wielofunkcyjne

Długość – 40 metrów

Szerokość – 26 metrów

Część ogólna

 1. Boiska sportowo-rekreacyjne „SYRENKA VI” jest ogólnodostępnym obiektem m.st.

Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCS AW).    

       

 2. Z obiektu można korzystać w miesiącach kwiecień – maj i wrzesień – październik w godzinach 09.00- 21.00 (pn. – pt.) . W okresie czerwiec – sierpień boiska funkcjonują w godzinach 9.00-19.00.                                  

W pozostałych miesiącach tj. październik-marzec funkcjonowanie obiektu uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

 1. Każda osoba korzystająca z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem  i podporządkowania się jego zapisom.
 2. Wstęp na boiska „SYRENKA VI” mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet lub będące uczestnikami grupy, która nabyła prawo do przebywania na jej terenie.

5. Korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” poza godzinami prowadzonych zajęć odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.

6. W skład wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” wchodzą:

 • boisko do piłki siatkowej,
 • boisko do piłki koszykowej,
 • boisko do piłki ręcznej
 • boisko do piłki nożnej

7. Wstęp na teren wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8. Dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

9. Z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” należy korzystać w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie

10. Kierownictwo Ośrodka Moczydło może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt „SYRENKA VI” ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

11. Pracownikom obiektu przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie „SYRENKA VI” są obowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom pracowników Ośrodka Moczydło.

12. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 16 27 340

13. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” zobowiązane są zgłosić się do Kierownika Ośrodka Moczydło i uzgodnić warunki korzystania.

14. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników Ośrodek Moczydło.

15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI”, w szczególności:

 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • przechodzenie przez ogrodzenie,
 • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

16. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

17. Osoby przebywające na terenie wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników  Ośrodka Moczydło mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

18. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 1. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA VI” może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
  Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

 

Pliki do pobrania: