Regulamin boisk do siatkówki plażowej

 1. Boiska piaszczyste Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa zlokalizowane na terenie Ośrodka "Moczydło" " w Warszawie przy ul. Górczewskiej 69/73, są przeznaczone wyłącznie do gry w siatkówkę plażową - zabrania się wykorzystywania ich do innych celów
 2. Boiska czynne są w sezonie letnim w godzinach 9.00 – 19.00
 3. Z boisk do siatkówki plażowej, korzystać mogą wszyscy uczestnicy posiadający ważny bilet wstępu na teren Ośrodka
 4. Każda osoba korzystająca z boisk do siatkówki plażowej jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
 5. Dzieci poniżej 12 lat mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 7. Z boisk do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie
 8. Kierownictwo S.C.S.A.W. może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 9. Wszystkie osoby korzystające z boisk do siatkówki plażowej są zobowiązane do podporządkowania się nakazom pracowników O/Moczydło.
 10. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 16 27 340
 11. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane przed wejściem na teren boisk do siatkówki plażowej zobowiązane są zgłosić się do Kierownika o/Moczydło i uzgodnić warunki korzystania.
 12. Instytucje oraz osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, turniejów, oraz innych form gry , mogą je przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem ośrodka
 13. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników o/Moczydło.
 14. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik gry w siatkówkę plażową odpowiada indywidualnie
 15. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk do siatkówki plażowej, w szczególności:
  • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
  • palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi.
  • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
  • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
  • wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
  • przechodzenie przez ogrodzenie,
  • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 16. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 17. Osoby przebywające na terenie boisk do siatkówki plażowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników o/Moczydło mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 18. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. S.C.S. Aktywna Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie boisk do siatkówki plażowej.
 20. Sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownictwo S.C.S.A.W.
 21. S.C.S. A.W. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 22. Integralną częścią powyższego Regulaminu jest Regulamin Ośrodka Moczydło oraz Cennik Ośrodka „Moczydło”

Pliki do pobrania: