REGULAMIN BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Boiska do siatkówki plażowej są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCS AW).            
 2. Boiska czynne są w sezonie letnim w godzinach 9.00 – 19.00
 3. Z boisk do siatkówki plażowej, korzystać mogą wszyscy uczestnicy posiadający ważny bilet wstępu na teren Ośrodka Moczydło.
 4. Każda osoba korzystająca z boisk do siatkówki plażowej jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem  i podporządkowania się jego zapisom.
 5. W skład boisk do siatkówki plażowej wchodzą:
 • dwa boiska do siatkówki plażowej o wym. 14x26m
 • jedno boisko do piłki nożnej plażowej o wym. 28x37m łącznie z wybiegiem.
 1. Dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 3. Z boisk do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub w obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie
 4. Kierownictwo Ośrodka Moczydło może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt  ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 5. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane przed wejściem na teren boisk do siatkówki plażowej zobowiązane są zgłosić się do Kierownika Ośrodka Moczydło i uzgodnić warunki korzystania.
 6. Instytucje oraz osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, turniejów, oraz               innych form gry , mogą je przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z   Kierownikiem Ośrodka Moczydło.
 7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników Ośrodka Moczydło.
 8. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik gry w siatkówkę plażową odpowiada indywidualnie.
 9.  Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk do siatkówki plażowej, w szczególności:
 • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
 • przechodzenie przez ogrodzenie,
 • wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. Osoby przebywające na terenie boisk do siatkówki plażowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników  Ośrodek Moczydło mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 3. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Ośrodek Moczydło nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie boisk do siatkówki plażowej.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z boisk może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
  Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

 

Pliki do pobrania: