Regulamin siłowni

I. Część ogólna
 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.
 2. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 21:00, w  soboty i niedziele  w godz. 11:00-17:00.
 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 104 m2 i może z niej korzystać jednocześnie do 20 osób ćwiczących.
 4. Przed wejściem na teren obiektu osoby korzystające z siłowni powinny zapoznać się z Regulaminem Ośrodka oraz niniejszym regulaminem i ściśle go przestrzegać.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu, z możliwością wydania zakazu wstępu włącznie, bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 6. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz:                                                                                                                     
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • korzystania z urządzeń uszkodzonych i niesprawnych,
  • wnoszenia materiałów i używania sprzętu innego niż sprzęt sportowy będący na wyposażeniu siłowni,
  • wchodzenia na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
  • ćwiczenia z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
  • korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
  • gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
  • wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
  • zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
  • ćwiczenia luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym opakowań szklanych, puszek,
  • wnoszenia i pozostawiania przy sprzęcie przedmiotów zagrażających komunikacji i bezpieczeństwu jak torby, plecaki itp.,
  • posiadania i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, środków odurzających oraz środków wspomagających,
  • spożywania jedzenia, biegania i hałasowania,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu, brudzenia i zaśmiecania sali,
  • przebywania na sali poza godzinami zajęć,
  • fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu.                               
 7. Ubranie wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni Ośrodka. Zabrania się wchodzenia na siłownię w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego,
 8. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z siłowni pobierana za wejście jednorazowe bez limitu czasu lub na podstawie wykupionego karnetu, według obowiązującego cennika. Opłata pobierana jest z góry. 
 2. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Ośrodka oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Kontroli przebywania osoby ćwiczącej dokonują pracownicy nadzorujący pracę siłowni.
III. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z siłowni wymaga wykupienia biletu wstępu lub karnetu. 
 2. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami medycznymi do korzystania z siłowni,
  • w wieku poniżej 16 lat,
  • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.                                                               
 3. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na prowadzenie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy wynikające ze złego stanu zdrowia osoby ćwiczącej lub wykonywania ćwiczeń niezgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz instrukcjami użytkowania sprzętu.
 5. W wybranych godzinach pracy siłowni istnieje możliwość skorzystania z porady instruktora. Informacje na temat harmonogramu godzin dostępności instruktora można uzyskać  w  Recepcji Ośrodka.    
 6. Wykupienie biletu lub karnetu na siłownię jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z siłowni.
 7. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.
 8. Prowadząc trening siłowy należy:
  • rozpoczynać ćwiczenia po przeprowadzeniu rozgrzewki,
  • korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami w przypadku urządzeń posiadających stosowne instrukcje, 
  • w przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami,
  • w przypadkach koniecznych, np. przy wyciskaniu leżąc, wykonywać ćwiczenia przy udziale asekuranta,
  • talerze na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami,
  • wykonywać ćwiczenia tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  • zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, m.in. używać obciążeń adekwatnych do swoich możliwości,
  • odłożyć sprzęt na właściwe miejsce po zakończeniu ćwiczeń.
 9. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.
IV. Nadzór i odpowiedzialność.
 1. Osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag pracowników Ośrodka mających nadzór nad siłownią.
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi osoba korzystająca z siłowni. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Osoby ćwiczące zobowiązane są do zachowania higieny osobistej.
 4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia.
 5. Za stan zdrowia uczestników zajęć zorganizowanych odpowiedzialność ponosi organizator.
 6. Pracownicy Ośrodka mają prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie.
 7. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem technicznym urządzeń, bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka,
 8. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się w pokoju ratowników pływalni,
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 10. Integralna częścią Regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek.
 11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, administrator Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W przypadku wypadku, kontuzji, uszkodzenia sprzętu, kradzieży lub innych zdarzeń należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka.
 13. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie będące pracownikami Ośrodka. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest zawarcie z Ośrodkiem stosownej umowy cywilno - prawnej.
 14. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Ośrodka lub siłowni wymaga pisemnej zgody administratora obiektu.
 15. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 8, bądź telefonicznie nr (22)  16 27 361 lub pocztą e-mail na adres  namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl.
 16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.