Regulamin siłowni

Część ogólna


 1. Siłownia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,  działającym w ramach Ośrodka Namysłowska.      
 2. Siłownia jest czynna codziennie od godz. 10:00 do 19:45 oraz soboty i niedziele od godz. 11:00 do godziny 17:00.
 3. Powierzchnia użytkowa siłowni wynosi 104 m2  i może z niej korzystać jednocześnie do 20 osób ćwiczących.                      
 4. Na siłowni wymagany jest czysty strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 5. Wstęp na siłownię odbywa się na podstawie wykupionego biletu lub karnetu.

 

Zasady korzystania                                                                                                                                                                       


 1.  Z siłowni nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 16 lat.                                          
 2. Osoby które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na odbywanie treningu siłowego oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 3. Wstęp na siłownię może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.
 4. Prowadząc trening siłowy należy:
 • rozpoczynać zajęcia po przeprowadzeniu rozgrzewki,
 • korzystać ze sprzętu zgodnie z  jego przeznaczeniem,
 • w przypadkach koniecznych wykonywać ćwiczenia tylko przy udziale asekuranta,
 • talerze na sztandze i sztangielki zabezpieczać zaciskami,
 •             wykonywać ćwiczenia  w miejscach do tego  wyznaczonych,
 • zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa m.in. używać obciążeń adekwatnych do swoich możliwości,
 • odłożyć sprzęt na właściwe miejsce po zakończeniu ćwiczeń.

5.  Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie treningu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność ćwiczącego.

6. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń i uwag instruktora.

7.  Wejścia grupowe muszą być wcześniej uzgodnione z sekretariatem Ośrodka. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą do 15 osób ćwiczących.

8. Opiekun/instruktor grupy odpowiada za przestrzeganie Regulaminu oraz instrukcji przez uczestników grupy

9. W przypadku wejścia grupy wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie (wprowadzenia i wyprowadzenia grupy). W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:

 • zapoznanie uczestników grupy przed wejściem na siłownie z panującymi na niej regulaminami i instrukcjami,
 • załatwienie w recepcji wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjście grupowym (w tym pobrania  i rozliczenia transponderów w recepcji),
 • dopilnowanie umieszczenia rzeczy w szafkach a po zakończeniu zajęć opróżnienia szafek oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
 • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzenie zbiórki i wprowadzenia grupy na siłownię z pomieszczeń natryskowych, jak również wyprowadzenia grupy z natrysków i przebieralni do holu głównego Ośrodka po zakończeniu zajęć,
 • zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy oraz jeśli zachodzi taka konieczność przekazanie grupy instruktorowi,
 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach,
 • zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie siłowni instruktorowi,
 • kontrola  zachowania grupy w czasie pobytu na siłowni, utrzymanie dyscypliny w grupie oraz  przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń siłowni,

10. Opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na siłownie zmienić obuwie, w przypadku gdy prowadzą zajęcia powinni posiadać również właściwy strój sportowy

11. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem ćwiczeń siłowych ponosi osoba korzystająca z siłowni. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

12. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.

13. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na ich kontynuowanie.  Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się na pływalni.

 

Postanowienia końcowe


1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Siłowni oraz Regulaminu Ośrodka Namysłowska nie będą rozpatrywane.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Namysłowska decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.