Regulamin sauny

I. Część ogólna
 1. Sauna  jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26.
 2. Sauna jest czynna w środy w godz. 17.00 – 20.00 oraz w sobotę i niedziele w godz. 13.00 – 19.00
 3. Sauna Ośrodka Namysłowska jest sauną suchą typu fińskiego.
 4. Sauna składa się z 4 kabin o pojemności do 4 osób.  
 5. Osoby korzystające z sauny powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie  od ewentualnego skierowania sprawy  na drogę postępowania karnego.
 7. W saunie obowiązuje zakaz:
  • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu
  • Korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów  w kabinie
  • Wnoszenia i używania środków innych niż wymienione w punkcie 18
  • Manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach
  • Spożywania jedzenia, picia w kabinach i hałasowania
  • Niszczenia wyposażenia , brudzenia w kabinach i na zapleczu sauny
  •  Stosowania używek i środków odurzających
  • Przebywania w saunie  poza godzinami jej otwarcia
 8. Ubranie oraz buty należy pozostawić w szatni Ośrodka.
 9. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu sauny fińskiej.
II. Odpłatność
 1. Opłata za korzystanie z sauny pobierania jest z góry za 60 minut przebywania w strefie sauny według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.
 2. Kontroli i rozliczenia czasu przebywania dokonuje obsługa kasy Ośrodka. 
III. Zasady korzystania
 1. Korzystanie z sauny wymaga wykupienia bilet lub karnetu wstępu.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych  i tylko na ich odpowiedzialność.
 3. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
  • Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających
  • Z przeciwwskazaniami medycznymi 
  • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom
 4. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na stopy.
 5. Przed wejściem do sauny należy: 
  •  umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć  dokładnie ręcznikiem
  • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe
  • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki
 6. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc.  Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 7. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała  np. 2,3 razy po 10 - 15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.
IV. Zalecenia i przeciwwskazania do korzystania
 1. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:
  • Choroby zakaźne,  przeziębienie i, gruźlica
  • Choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym
  • Choroby nerek, wątroby i nowotworowe
  • Niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego
  • Padaczka, stany psychotyczne
  • Choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca
  • Schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach
  • Jaskra 
 2. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.
 3. Ocenę stanu zdrowia i możliwości uczęszczania do sauny powinien przeprowadzić lekarz.
V. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Wykupienie biletu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z sauny.
 3. Stan samopoczucia osób korzystających z sauny kontroluje ratownik obsługujący mały basen pływalni.
 4. Osoby przebywające w saunie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń  pracownika odpowiedzialnego za obsługę urządzeń i bezpieczeństwo.
 5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt  i powiadomić ratownika.  
 6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować ratownika.
 7. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się  przy stanowisku ratowników.
 8. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i mienia ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Integralna częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek
 10. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka
 12. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń lub prowadzenie akcji promocyjnych na terenie obiektu wymaga formalnej zgody właściciela obiektu.
 13. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie  Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 8, w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku bądź telefonicznie nr (22) 16 27 360 lub pocztą e-mail na adres namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl.
 14. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.