Regulamin sali gimnastycznej

Część ogólna


 1. Sala gimnastyczna  jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA, działającym w ramach Ośrodka Namysłowska.                                                  .
 2. Sala  czynna jest w godzinach pracy Ośrodka według ustalonego harmonogramu zajęć na sali.
 3.  Powierzchnia użytkowa sali wynosi  42  m 2 i może z niej korzystać 15 osób.
 4. Na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy  oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in.  z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 5. Wstęp na salę odbywa się na podstawie wykupionego biletu lub karnetu.

 

Zasady korzystania


 1. Korzystanie z sali i udział w organizowanych zajęciach wymaga obecności instruktora prowadzącego.
 2. Przy korzystaniu z sali przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt 8.
 3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 4. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.
 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do zachowania higieny osobistej.
 6. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce.
 7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba ćwicząca powinna przerwać zajęcia i powiadomić instruktora.
 8. Instruktor ma prawo przerwać i odmówić prowadzenia ćwiczeń, jeśli stan zdrowia uczestnika zajęć nie pozwala na ich kontynuowanie. 
 9. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się przy stanowisku ratowniczym na płycie pływalni.

 

Postanowienia końcowe


 

1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszegoRegulaminu sali gimnastycznej oraz Regulaminu Ośrodka Namysłowska nie będą rozpatrywane

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lubRegulaminem Ośrodka Namysłowska decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.