Regulaminy

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
jednostka budżetowa m.st. Warszawy
 
REGULAMIN OŚRODKA NAMYSŁOWSKA

Przepisy porządkowe


1.1. Ośrodek Namysłowska jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwane dalej: SCS AW).              

1.2. Ośrodek jest czynny codziennie w oparciu o ogólnodostępny harmonogram funkcjonowania. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami jego funkcjonowania jest zabronione.

1.3. W wyjątkowych przypadkach, tj. organizacji imprez sportowych, wystąpienia awarii oraz planowanych przerw technologicznych i remontowych harmonogram funkcjonowania Ośrodka może ulec zmianie, o czym SCS AW będzie informowało z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.4. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do:

a. zapoznania się z obowiązującymi na terenie Ośrodka regulaminami, instrukcjami oraz znakami informacyjnymi i ich przestrzegania,

b. podporządkowania się wszelkim poleceniom pracowników oraz służb porządkowych Ośrodka,

c. korzystania z wyposażenia Ośrodka zgodnie z jego przeznaczeniem,

d. utrzymania czystości i porządku,

e. informowania pracowników Ośrodka o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach.

1.5. Zakup biletu, karnetu, podpisanie umowy lub korzystanie z usług na innej podstawie jest równoznaczne z akceptacją procedur oraz zasad obowiązujących na terenie Ośrodka, w tym regulaminów, przepisów porządkowych oraz cenników usług i odpłatności.

1.6. Z Ośrodka korzystać mogą klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna (trenera, nauczyciela). Dzieci do lat 13 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

1.7. Z uwagi na konieczność przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych na terenie obiektu zabronione jest: 

a. przebywanie w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

b. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

c. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

d. bieganie, popychanie, krzyczenie oraz zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

f. wszczynanie fałszywych alarmów,

g. wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników i obsługi Ośrodka,

h. zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego,

i. niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,

j. palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na całym obiekcie,

k. spożywanie pokarmów w miejscach do tego nie przeznaczonych

l. wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

ł. wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi oraz wprowadzanie zwierząt na teren zewnętrzny,

m wchodzenie na infrastrukturę budowlaną oraz elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone znajdujące się na terenie Ośrodka,

n. fotografowanie i filmowanie bez zgody kierownictwa Ośrodka .

1.8. Użytkownik obiektu biorąc udział w zajęciach oraz korzystając z oferowanych przez Ośrodek usług deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na taką aktywność fizyczną i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział w tego typu zajęciach. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Ośrodka ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia.

1.9.Kierownictwo Ośrodka może wymagać od uczestników zajęć przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia i dopuszczeniu do wykonywania określonych ćwiczeń i obciążeń fizycznych. Szczegółowe wymagania określone są w regulaminach zajęć i imprez przeznaczonych dla uczestników.

1.10. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz innych grup zorganizowanych także podczas zawodów, imprez odpowiada ich organizator. Kierownictwo Ośrodka może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

1.11. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z Ośrodka wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu zgodnie z cennikiem.

1.12. Pracownicy Ośrodka mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu lub poleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem. Osoby takie będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.

1.13. Kierownictwo Ośrodka może czasowo ograniczyć możliwość wstępu na Ośrodek ze względu na bezpieczeństwo (w tym również w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób korzystających).

1.14. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.  W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice, opiekunowie lub organizatorzy zajęć.

1.15. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się na płycie pływalni.

1.16. Wykaz telefonów alarmowych:


  1. Pogotowie ratunkowe – 999
  2. Straż Pożarna –  998
  3. Policja – 997
  4. Alarmowy – 112

1.17. Klienci Ośrodka zobowiązani są do korzystania z szatni lub szafek do tego przeznaczonych. Zasady przechowywania odzieży i rzeczy osobistych zawarte są w Regulaminie szatni Ośrodka Namysłowska.

1.18. Przedmioty wartościowe należy przekazać do depozytu. Tryb przechowywania określa Regulamin depozytów Ośrodka Namysłowska.

1.19. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, SCS AW nie ponosi odpowiedzialności.

1.20. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracowników Ośrodka.

1.21. Opłata za korzystanie z Ośrodka pobierana jest z góry za przebywanie w strefie płatnej według obowiązującego cennika. 

1.22. Korzystanie z usług Ośrodka odbywa się na podstawie wykupionego biletu lub karnetu oraz umów w oparciu o Cennik Ośrodka. Kontrolę ruchu klientów na terenie Ośrodka prowadzi Recepcja Ośrodka.

1.23.  Bilet/karnet upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie, na które został wykupiony. Czas pobytu na pływalni jest rozliczany przez recepcję Ośrodka natomiast na siłowni przez instruktorów prowadzących. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana. 

1.24.Czas pobytu liczony jest od momentu rejestracji wejścia przez recepcję, do momentu wyjścia i rozliczenia pobytu przez recepcję Ośrodka.

1.25. Za  pobyt dłuższy niż opłacony pobierana zostaje dodatkowa opłata w wysokości ceny całej jednostki (cena określona w cenniku Ośrodka).

1.26. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.

1.27. Karnety posiadają określony termin ważności, po upływie którego nie można z nich korzystać. Wydanie duplikatu skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem. Zasady odpłatności za korzystanie z usług, opłaty dodatkowe reguluje Cennik Ośrodka Namysłowska. 

1.28. W przypadku remontów i przerw technologicznych uniemożliwiających korzystanie z Ośrodka zakupione karnety ulegają przedłużeniu o czas, w którym klient nie mógł korzystać z obiektu.

1.29. Rzeczy znalezione na terenie Ośrodka należy przekazać personelowi obsługującemu szatnie. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi reguluje Procedura postępowania z rzeczami należącymi do osób trzecich.

1.30. Zabrania się prowadzenia na terenie Ośrodka bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług oraz udzielanie prywatnych lekcji w zakresie zajęć sportowych  za wynagrodzeniem.

1.31. Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie  Ośrodka lub pocztą e-mail na adres: namysłowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.