Regulamin pływalni

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Pływalnia jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26. 
  Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 7.00 – 21.00 oraz soboty i niedziele w godz. 7.00 – 19.00. 
 2. W wyjątkowych przypadkach czas pracy pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych niezależnych od właściciela, o czym klienci pływalni będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 3. W skład pływalni wchodzi : kryta pływalnia z niecką rekreacyjną o wymiarach 25 m x 11,4 m i głębokości 1,10 m do 1,65 m, niecką do nauki pływania o wym. 11,4 m x 8 m i gł. 0,76 m – do 0,96 m oraz sauną fińska. 
 4. Przed wejściem na teren pływalni osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz ściśle do niego stosować. 
 5. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wniesionych opłat łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych we wszystkich pływalniach SCS AW niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 6. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
  • Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu.
  • Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Kierownika Ośrodka lub Dyrektora SCS Aktywna Warszawa.
  • Zażywania używek i środków odurzających.
  • Używania oraz pływania ze sprzętem z elementami szklanymi, ostrymi które mogą spowodować uszkodzenie ciała.
  • Wprowadzania zwierząt.
  • Spożywania jedzenia na płycie pływalni i w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych.
  • Biegania, hałasowania.
  • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
  • Wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych. 
 7.  Na pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa, której bezwzględnie trzeba się podporządkować:
  • 1 gwizdek krótki – uwaga: przekroczenie regulaminu
  • 3 krótkie gwizdki – alarm.
  • W przypadku alarmu należy wyjść z wody i opuścić halę basenu 
 8. Ubranie i buty należy pozostawić w szatni. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenu w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego. 
 9. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni 

 

II. ODPŁATNOŚĆ
 1. W przypadku pływania rekreacyjnego opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 30 minut (lub wielokrotność tego czasu) przebywania w strefie hali pływalni według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż wykupiony opłata nie jest zwracana. 
 2. W przypadku nauki pływania opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut (lub wielokrotność tego czasu) przebywania w strefie hali pływalni według cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana. 
 3. Czas pobytu liczony jest od połowy i od pełnej godziny zgodnie z obowiązującym grafikiem zajęć i wykorzystania pływalni i sygnalizowany jest co 30 minut dzwonkiem w hali pływalni. 
III. ZASADY KORZYSTANIA
 1. Wstęp na pływalnię mają jedynie osoby które posiadają ważny bilet bądź karnet wstępu lub będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni. 
 2. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  • Umiejące pływać.
  • Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych które wykupiły bilet wstępu.
  • Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych bądź grupowej nauce 
  • pływania lub ćwiczeniach usprawniająco rekreacyjnych w wodzie pod nadzorem instruktora. 
 3. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu. 
 4. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:
  • Pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  • Z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.
  • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom. 
 5. Korzystający z pływalni zobowiązani są do używania czepków oraz czystych, jedno lub dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała. 
 6. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia. 
 7. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących. 
 8. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed wejściem do wody. Dzieci do lat 3 przed wejściem do wody powinny mieć założony pampers i ceratowe majteczki. 
 9. W przypadku korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminów lub Instrukcji korzystania znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań umiejscowionych w obiekcie. 
 10. Wszelkie polecenia ratowników i instruktorów powinny być bezwzględnie przestrzegane. 
 11. Podczas korzystania z kąpieli w basenie zabronione jest:
  • Skakanie do wody bez zgody i nadzoru ratownika.
  • Wpychanie do wody, bieganie po płycie oraz stwarzanie wszelkich innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących.
  • Wszczynanie nieuzasadnionych alarmów.
  • Nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika.
  • Pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować uszkodzenie ciała.
  • Siadanie na linach torowych.
  • Wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele.
  • Używanie płetw i innego wyposażenia do nurkowania.
  • Zanieczyszczanie wody. 
IV. ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE I PŁYWANIE REKREACYJNE
 1. Pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany grafik zajęć i wykorzystania torów na pływalni. 
 2. Pływanie odbywać się może tylko w obecności ratowników lub w przypadku zajęć nauki pływania oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w grupach – ratowników i instruktorów. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową, zgodnie z grafikiem. 
 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne przepisy i regulaminy. 
 4. Prowadzący zajęcia w grupach mają obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed i po wyjściu z wody. 
 5. Skorzystanie z pływalni może być czasowo ograniczone w przypadku trwania zawodów, maksymalnej frekwencji bądź organizowania zajęć wykluczających pływanie rekreacyjne. 
 6. Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor Ośrodka lub inne osoby fizyczne i prawne, za pisemną zgodą Dyrektora SCS AW. 
 7. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu obowiązuje strój sportowy i właściwe obuwie basenowe. 
 8. Osoby korzystające z pływalni powinny zasięgnąć porady lekarskiej o braku przeciwwskazań do kąpieli i amatorskiego uprawiania pływania. 
 9. Wykupienie biletu lub karnetu na pływalnię jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni. 
 10. Za stan zdrowia uczestników zajęć szkolnych oraz organizowanych na pływalni zawodów i imprez odpowiada organizator . 
V. NIECKA REKREACYJNA – ZASADY UŻYTKOWANIA
 1. Basen rekreacyjny przeznaczony jest dla osób umiejących pływać oraz osób uczących się pływać w obecności i pod nadzorem instruktora. 
 2. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny. 
 3. Zabrania się pływania w poprzek basenu. 
 4. Tory skrajne przeznaczone są dla osób słabo pływających, pływanie rodzinne oraz zajęcia z nauki pływania. 
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie ( rękawki, kółka lub pływaki wypornościowe). 
 6. W zależności od liczby uczestników na zajęcia grupowej nauki pływania lub zajęcia usprawniająco rekreacyjne w wodzie, mogą być przeznaczone dodatkowe tory. 
 7. W basenie rekreacyjnym może przebywać łącznie do 42 osób tj. 7 osób na torze, niezależnie od rodzaju zajęć. 
VI. NIECKA DO NAUKI PŁYWANIA – ZASADY UŻYTKOWANIA
 1. Basen do nauki pływania przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 10 lat i ich dorosłych opiekunów. 
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i zaopatrzone w sprzęt utrzymujący na wodzie (rękawki, kółka, pływaki wypornościowe). 
 3. W basenie może przebywać do 18 dzieci. 
VII. NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialność ponoszą ratownicy, instruktorzy i opiekunowie. Poza płytą basenową np. szatniach odpowiedzialność ta dotyczy opiekunów. 
 2. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są przestrzegać poleceń i komunikatów ratowników oraz instruktorów prowadzących zajęcia. 
 3. W trakcie zawodów lub imprez za bezpieczeństwo odpowiada ich organizator. 
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się na basenie rekreacyjnym przy stanowisku ratowników. 
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem pływających należy niezwłocznie informować ratownika. 
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni. 
 7. Wszystkie przedmioty osobiste należy pozostawić w szatni. Za przedmioty pozostawione poza szatnią Ośrodek Namysłowska nie ponosi odpowiedzialności. 
 8. Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 
 9. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numerka do szatni obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem, płatna w kasie Ośrodka. 
 11. Osoby korzystające ze sprzętu należącego do pływalni mają obowiązek odłożyć go na wyznaczone miejsce. 
 12. Integralną częścią regulaminu jest Cennik usług oferowanych przez Ośrodek. 
 13. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników pływalni. 
 14. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie pływalni wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody. 
 15. Skargi i wnioski należy składać w biurze Ośrodka przy ul. Namysłowskiej 8 bądź telefonicznie nr (22) 16 27 361 lub pocztą e-mail na adres namysłowska@aktywnawarszawa.waw.pl 
 16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.