Regulaminy, RODO

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem miejskim prowadzonym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa o/Moczydło.
 2. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu lodowiska.
 3. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 150 osób. Pracownik obsługi lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
 4. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska.
 5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi lodowiska.
 6. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
 7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku . O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.
 10. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak też obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 11. Ponadto osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 • Siadania na bandach otaczających lodowisko,
 • Rzucania śniegiem,
 • Jazdy z dziećmi na rękach,
 • Niszczenia sprzętu i urządzeń,
 • Biegania,
 • Wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
 • Używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
 • Jazdy na panczenach,
 • Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.
 1. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia oraz wypożyczalnia łyżew, których zasady działania określa oddzielny regulamin.
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłosić pracownikom obsługi lodowiska.
 3. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie z tego tytułu obciążona materialnie.
 4. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 5. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.
 7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska S.C.S. Aktywna Warszawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia powyżej +10 C, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr) lub awarii urządzeń lodowiska.
 10. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy.
REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ŁYŻEW W OŚRODKU „MOCZYDŁO”
 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach funkcjonowania lodowiska.
 3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub wpłaceniu kaucji w wysokości 150 PLN za każdą parę łyżew.
 4. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne podczas wypożyczania łyżew.
 5. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za następną pełną godzinę.
 6. Nie wypożycza się łyżew na czas krótszy niż 60 minut.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu łyżew wg faktury za : kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych łyżew.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
 9. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew.
 10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 11. Opłaty za wypożyczenie łyżew reguluje cennik.
 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.

Pliki do pobrania:

Lodowisko Moczydło

adres: ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa
tel. 22 16 27 347

e-mail: moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek:  13.00 - 20.00
przerwa technologiczna: 16:00-17:00

sobota - niedziela: 09.00 - 20.00
przerwa technologiczna: 12:00-13:00 i 16:00-17:00

W czasie przerw technologicznych lodowisko jest nieczynne!