Regulamin wypożyczalni Moczydło

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW W OŚRODKU

MOCZYDŁO

Postanowienia  ogólne

 1. Wypożyczalnię łyżew ( zwana dalej ,,Wypożyczalnią’’) prowadzi  Zarządzający Lodowiskiem tj Stołeczne Centrum Sportu AKYWNA WARSZAWA ( zwane dalej ,, SCSAW’’) Ośrodek Moczydło.
 2. SCSAW nie ponosi odpowiedzialności za brak łyżew w rozmiarze żądanym przez Wypożyczającego. Brak łyżew w żądanym rozmiarze nie stanowi podstawy do zwrotu ceny biletu na korzystanie ze ślizgawki.

Zasady korzystania

 1. Wypożyczalnia jest czynna w okresie funkcjonowania Lodowiska  w Ośrodku Moczydło .
 2. Wypożyczalnia nie wypożycza Sprzętu w trakcie przerw technicznych na lodowisku. Harmonogram przerw technicznych określa Regulamin Lodowiska.
 3. Łyżwy wypożyczane są jednorazowo na maksymalny czas 60 minut. Czas wypożyczenia liczony jest od momentu odejścia od kasy. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejne 60 minut.
 4. Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie po uiszczeniu w kasie opłaty zgodnie z cennikiem oraz po podpisaniu dobrowolnego oświadczenia oraz okazaniu aktualnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zawartą w oświadczeniu. Jeśli klient nie wyraża chęci wypełnienia oświadczenia powinien opłacić kaucję w wysokości 200,00 zł netto za wypożyczenie jednej pary łyżew.
 5. Dokument potwierdzający tożsamość nie jest zatrzymywany w zastaw za sprzętu. Z dokumentu potwierdzającego tożsamość są pobierane wyłącznie niezbędne dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu wypożyczającego po czym dokument jest zwracany. Dane osobowe po zwrocie Sprzętu są niezwłocznie usuwane a oświadczenie niszczone.
 6. Dzieciom do lat 13 Sprzęt wypożycza się wyłącznie w obecności  i na wyłączne ryzyko  i odpowiedzialność osoby pełnoletniej.
 7. W wypożyczalni znajduje się wyłącznie Sprzęt oznakowany kodem inwentaryzacyjnym SCSAW.
 8. Zabrania się przekazywania wypożyczonego Sprzętu innym osobom.
 9. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego Sprzętu.
 10. Za niezwrócenie, zagubienie lub uszkodzenie wypożyczanego Sprzętu,  pobierana będzie od Wypożyczającego opłata w wysokości  określonej w Cenniku.
 11. Łyżwy należy zwracać oczyszczone ze śniegu i z prawidłowo wsadzonymi wkładkami.
 12. Przy wypożyczeniu Sprzętu obowiązuje kolejka. Wymiany łyżew ( wyłącznie w razie konieczności zmiany ich rozmiaru) dokonuje się poza kolejnością.
 13. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie (tj. poza gumowymi matami)

Postanowienia końcowe

 1. Korzystający z Wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z usług Wypożyczalni  oraz do jego przestrzegania.
 2. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Lodowiska Moczydło.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Wypożyczalni przyjmowane są w Ośrodku Moczydło tel. 22 16 27 341 bądź na adres mailowy: moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl
 4. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z wypożyczalni sprzętu sportowego jest SCSAW z siedzibą w Warszawie (00-429) przy ul. Rozbrat 26. Dae przetwarzane są jedynie w celu wypożyczenia sprzętu sportowego i nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu art. 7 ust. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże wypożyczenie sprzętu sportowego nie jest możliwe bez ich podania Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych i możliwości ich aktualizacji.

Pliki do pobrania: