Regulamin lodowiska Moczydło

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN LODOWISKA W OŚRODKU MOCZYDŁO

 1. Część ogólna
 1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26  w Warszawie.
 2. Lodowisko jest czynne w sezonie zimowym w okresie od grudnia o lutego codziennie w godz. 09.00 – 21.00. Wysokość opłaty jest określona w cenniku Lodowiska.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. temperatura otoczenia powyżej +100C, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr lub awarii urządzeń technicznych Lodowisko może być czasowo wyłączone  z eksploatacji.
 4. Do korzystania z Lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu Lodowiska.
 5. Na tafli Lodowiska może przebywać nie więcej niż 150 osób.
 6. Na taflę Lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Przed wejściem na teren Lodowiska osoby korzystające powinny zapoznać się  z niniejszym Regulaminem oraz ściśle do niego stosować. Wejście na teren Lodowiska jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy.
 9. W obiekcie obowiązuje zakaz:
 • zażywania używek i środków odurzających, w szczególności palenia tytoniu i picia alkoholu,
 • używania łyżew do jazdy szybkiej (panczenów), kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych osób korzystających,
 • jazdy z dziećmi na ręku,
 • przebywania na tafli w innym obuwiu niż przeznaczone do jazdy na lodzie,
 • chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową,
 • siadania na bandach, wchodzenia na taflę poza miejscami wyznaczonymi,
 • używania urządzeń elektronicznych na taflach lodowisk,
 • wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich w czasie jazdy,
 • biegania, hałasowania,
 • skuwania lodu,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla korzystających m.in. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, wykonywanie  skoków, gwałtownych hamowań, niebezpiecznych zabaw,
 • wprowadzania zwierząt,
 • rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • używania otwartego ognia.
 1. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
 1. Zasady korzystania
 1. Z  Lodowiska korzystać mogą osoby:
 • amatorsko uprawiające łyżwiarstwo i wyposażone w buty z łyżwami,
 • dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna, na łyżwach,
 1. Zakaz korzystania z Lodowiska mają osoby:
 • będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • zachowujące się w sposób agresywny lub zagrażający innym osobom,
 • nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.
 1. Wstęp na taflę może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających
 2. Korzystający z Lodowiska zobowiązani są do:
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych,
 • kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
 • opuszczenia tafli podczas przerwy konserwacyjnej,
 • zachowania nakazanego kierunku jazdy,
 • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników Lodowiska,
 • zachowania maksymalnej ostrożności,
 • niezwłocznego powiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości.
 1. Dla bezpieczeństwa i maksymalnej ochrony ciała szczególnie u dzieci i młodzieży zaleca się jazdę w kaskach ochronnych bądź czapkach, rękawiczkach, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe.
 2. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w trakcie jazdy na lodzie odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 1. Wypożyczalnia łyżew
 1. Wypożyczanie łyżew i sprzętu sportowego odbywa się na zasadach określonych w REGULAMINIE

     IV Korzystanie z szafek

 1. Korzystanie z szafki na przechowanie butów oraz odzieży odbywa się na następujących zasadach:
 • kłódka z kluczykiem do szafki jest wydawana Wypożyczającemu w wypożyczalni łyżew za pobraniem kaucji,
 • po umieszczeniu butów oraz odzieży w szafce oraz jej zamknięciu, kluczyk od szafki przechowuje Wypożyczający,
 • po ukończeniu korzystania z Lodowiska Wypożyczający winien zabrać swoje buty i odzież z szafki, a kłódkę z kluczykiem zwrócić do wypożyczalni,
 • zabronione jest przekazywanie kłódki lub kluczyka osobom trzecim,
 • w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia kłódki lub kluczyka kaucja zostaje zatrzymana,
 • wysokość kaucji określa cennik Lodowiska.
 1. Nadzór i odpowiedzialność
 1. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z Lodowiska.
 2. Osoby  korzystające z Lodowiska zobowiązane są  podporządkować się do komunikatów i poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać pobyt na tafli i powiadomić obsługę Lodowiska.
 4. Punkt udzielania pierwszej pomocy medycznej znajduje się w pomieszczeniu obsługi technicznej Lodowiska.
 5. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z Lodowiska należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia  i  sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub ogólnie przyjętych norm zachowania się w miejscu publicznym, osoba z obsługi może wyprosić użytkownika z Lodowiska.
 9. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie lodowiska wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.
 10. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie  Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie,  telefonicznie pod nr 22 16 27 209 lub pocztą e-mail na adres: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl
 11. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

 

Pliki do pobrania: