ZIMA W MIEŚCIE 2019

24 stycznia 2019
ZIMA W MIEŚCIE 2019

W okresie ferii zimowych na Lodowisku w Ośrodku Moczydło organizowany będzie Program „Zima w mieście 2019”. Program realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-13:00 w okresie od 28.01 do 08.02. 2019 r.  Dzieci oraz młodzież do lat 18 otrzymają bezpłatne bilet wstępu na lodowisko w ww. terminach.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ZIMA W MIEŚCIE” DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

1. Warunkiem otrzymania bezpłatnego biletu wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania programu.
3. Osoba indywidualna powinna posiadać własny lub wypożyczony sprzęt.
4. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na lodowisku lub złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTYWNEJ WARSZAWY.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ZIMA W MIEŚCIE” DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.
2. Warunkiem otrzymania bezpłatnych biletów dla Grup jest spełnienie warunków wskazanych w punkcie  3 i 4 poniżej.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w kasie ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
4. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTYWNEJ WARSZAWY.

Przez cały okres ferii na lodowiskach: przed Pałacem Kultury i Nauki, w Ośrodku Moczydło
i Stegny będą organizowane zajęcia sportowe. Planowane są różnego rodzaju animacje, zabawy i konkursy pod opieką instruktorów/animatorów.

Pliki do pobrania: