Regulamin Kortów Tenisowych

                                                                                                                                                 Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34

Dyrektora
Stołecznego Centrum Sportu 
AKTYWNA WARSZAWA
z dnia 19 kwietnia 2019r.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
jednostka budżetowa m.st. Warszawy

 

Część ogólna

 1. Korty tenisowe są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa w ramach Ośrodka Legia Korty.                                                                                 
 2. Zespół kortów jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele w godz.8.00 – 20.00. W ramach przygotowań do sezonu letniego i zimowego ograniczona jest ich dostępność w II połowie kwietnia i w II połowie września.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. opady deszczu powodujących namoknięcie nawierzchni, wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń i infrastruktury kortów bądź istotnych przyczyn organizacyjnych m.in. organizacja turniejów, część lub całość zespołu kortów może być czasowo wyłączona z eksploatacji. 
 4. W skład zespołu wchodzi 10 pełnowymiarowych kortów ziemnych o nawierzchni z mączki ceglanej, z których 2, to korty centralne z trybunami oraz 2 zespoły po 4 korty. Wszystkie one, w okresie zimy są przykrywane samonośnymi konstrukcjami .
 5. Na kortach do tenisa wymagany jest strój sportowy oraz obuwie  przystosowane do tenisa ziemnego z drobnym protektorem, nie powodującym uszkodzeń nawierzchni kortu.
 6. Wstęp i  pobyt na korcie odbywa się na podstawie zakupionego biletu .

Zasady korzystania

 1. Przy korzystaniu z kortów przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych z zastrzeżeniem punktu 8.
 2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kortów tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej
 3. Osoby korzystające z kortu robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 18 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć  należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo kortu.  W przypadku nieprawidłowości należy powiadomić niezwłocznie kortowego i bezwzględnie nie podejmować gry.
 6. Osoby  korzystające z kortów zobowiązane są przestrzegać poleceń pracowników obsługi kortów.
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca z kortów powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji.
 8. Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczką  znajduje się w Recepcji Ośrodka.

Postanowienia końcowe

 1.  Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Kortów Tenisowych  oraz Regulaminu Ośrodka  nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka , decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: