Regulamin korzystania ze skateparku w Ośrodku Jutrzenka

Regulamin korzystania ze skateparku w Ośrodku Jutrzenka

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 10.00-13.00 w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4.  Uczestnicy:
 • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście 2018” (grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Ośrodka). W zajęciach prowadzonych w skateparku, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 1. Wraz z grupą na teren Ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie w zależności od liczebności grupy:
  - grupa do 10 osób – jeden opiekun,
  - grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  - grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  - grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 2. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w skateparku lub złożyć własnoręcznie podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych,  oświadczenie o zdolności  do udziału w ww. zajęciach – gotowe druki znajdują się w kasie Ośrodka oraz na stronie internetowej.
 3. Opiekunowie grup zobowiązani są przekazać listę uczestników zajęć wraz z oświadczeniem, iż wszyscy uczestnicy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na Obiekcie lub podpisane własnoręcznie przez uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, oświadczenie o braku przeciwskazań do korzystania i udziału w ww. zajęciach. Uczestnicy oraz opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu skateparku.
 4. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Ośrodku oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 • dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz zmienili obuwie,
 • nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
 • zgłoszenie instruktorowi lub Kierownikowi Obiektu faktu wprowadzenia grupy do Ośrodka, w celu ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach;
 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć;
 • stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Obiekcie i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 • opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów i Kierownika Obiektu.
 1. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on Regulaminu oraz odpowiednich regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 2. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z jej przebywaniem na terenie Ośrodka.
 3. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście 2018” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z obiektów, udziału w zajęciach lub dojazdów na i z zajęć oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 5. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody w mieniu (w tym kradzieże, zaginiecie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach.
 6. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Obiektu instruktorowi oraz Kierownikowi Obiektu.
 7. SCS AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w skateparku oraz umożliwienia korzystania z niego uczestnikom w ramach akcji „Lato w Mieście 2018”. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 8. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 9.  W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS  AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: