Regulamin korzystania ze skateparku w Ośrodku Jutrzenka

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU „Jutrzenka”
W Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI „LATO w MIEŚCIE 2017”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 10.00-13.00 w Ośrodku Jutrzenka.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Uczestnicy:
  • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie legitymacji szkolnej,
  • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście”(grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Ośrodka) Uczestnictwo w akcji „Lato w Mieście 2017” dla opiekunów jest bezpłatne.
   Wraz z grupą na teren ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie w zależności od liczebności grupy:
   1. gdy grupa liczy 10 osób – jeden opiekun,
   2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
   3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
   4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 5. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych skateparku lub złożyć oświadczenie o zdolności  do udziału w tych zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych  – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka oraz na stronie internetowej.
 6. Opiekunowie grup zobowiązani są przekazać listę uczestników zajęć wraz z oświadczeniem, iż wszyscy uczestnicy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnicy oraz opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania regulaminu skateparku.
 7. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 8. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
 9. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 10. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”. 
 11. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 
 12. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu  AKTYWNA WARSZAWA.

 

Pliki do pobrania: