Regulamin korzystania z toru rolkarskiego

Regulamin korzystania z toru rolkarskiego

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 10.00-13.00 w Ośrodku Stegny.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4.  Uczestnicy:
 • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej),
 • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście 2018” (grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Ośrodka). W zajęciach na torze rolkarskim, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 1. Uczestnictwo w akcji „Lato w Mieście 2018” jest bezpłatne.
  Wraz z grupą na teren Ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  - gdy grupa liczy do 10 osób – jeden opiekun,
  - gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  - gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  - gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 2. Wypożyczenie rolek:
  - uczestnicy indywidualni – bezpłatnie;
  - grupy zorganizowane – bezpłatnie.
 3. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na torze rolkarskim lub złożyć własnoręcznie podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach – gotowe druki znajdują się w kasie Ośrodka oraz na stronie internetowej.
 4. Opiekunowie grup zobowiązani są przekazać listę uczestników zajęć wraz z oświadczeniem, iż wszyscy uczestnicy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na torze rolkarskim lub oświadczenie o braku takich przeciwskazań do udziału w zajęciach podpisane przez uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Uczestnicy oraz opiekunowie grup zobowiązani są do wypożyczalnia rolek w przypadku braku własnego sprzętu.
 6.  Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

a) zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Ośrodku oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;

b) dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie, a uczestniczący w zajęciach założyli rolki;

c) nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;

d)  zgłoszenie instruktorowi lub Kierownikowi Obiektu faktu wprowadzenia grupy do Ośrodka, w celu ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach;

e) zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć;

f) stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Obiekcie i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;

g) po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;

h) opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów i Kierownika Obiektu.

 1. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 2. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z nim na terenie Obiektu.
 3. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście 2018” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z Obiektu, udziału w zajęciach lub dojazdów do i z Obiektu oraz za skutki wypadków w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 5. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym kradzieże, zaginiecie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach. 
 6. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 7. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni oraz  umożliwienia korzystania z niej w ramach akcji „Lato w Mieście 2018’. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 8. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: