Regulamin korzystania z toru rolkarskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU ROLKARSKIEGO
W Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI „LATO w MIEŚCIE 2017”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w dni powszednie 
  (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 10.00-13.00 w Ośrodku Stegny.
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Uczestnicy:
  • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie legitymacji szkolnej),
  • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście”(grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Ośrodka). 
   Uczestnictwo w akcji „Lato w Mieście 2017” jest bezpłatne.

   ​Wraz z grupą na teren ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  1. gdy grupa liczy 10 osób – jeden opiekun,
  2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 5. Wypożyczenie rolek:
  • - uczestnicy indywidualni – bezpłatnie
  • - grupy zorganizowane–bezpłatnie 
 6. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na torze rolkarskim lub złożyć oświadczenie o zdolności  do udziału w tych zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka oraz na stronie internetowej.
 7. Opiekunowie grup zobowiązani są przekazać listę uczestników zajęć wraz z oświadczeniem, iż wszyscy uczestnicy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. 
 8. Uczestnicy oraz opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania regulaminu toru rolkarskiego oraz wypożyczalni rolek. 
 9. Instruktor ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 10. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato   w Mieście” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 11. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 12. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje,                wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”. 
 13. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu ośrodka , a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 
 14. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu  AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: