Regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w dni powszednie (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 13.00):
 • w Ośrodku Solec,
 • w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka.
 1. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 2.  Uczestnicy:
  - indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie ważnej legitymacji szkolnej),
  - grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście” (grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Ośrodków). W zajęciach na sali gimnastycznej i hali sportowej, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 3. Samodzielnie uczestniczyć w zajęciach mogą uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia. W przypadku uczniów sześcioletnich wejście na salę gimnastyczną i halę sportową jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 4. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na salę gimnastyczną i halę sportową.
 5. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji ważnej legitymacji szkolnej oraz pozostawienia własnoręcznie podpisanego, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na sali gimnastycznej i hali sportowej. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2018”.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Ośrodkach.
 7. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w ww. Ośrodkach.
 8. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 10 osób przebywających i ćwiczących na terenie obiektu  pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 9. Grupa zorganizowana przebywa na terenie sali gimnastycznej, hali sportowej pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 10. Opiekunowie grup wchodzą na salę gimnastyczną i halę sportową bezpłatnie w zależności od liczebności grupy:
 • grupa do 10 osób – jeden opiekun,
 • grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
 • grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
 • grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 1. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na salę gimnastyczną i halę sportową.
 2. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 3. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się, co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 4. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji Ośrodka, przed rozpoczęciem zajęć, imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 5. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach lub osoby które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 6. SCS AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników i oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na sali gimnastycznej i hali sportowej oraz umożliwienia korzystania z  nich użytkownikom w ramach akcji „Lato w Mieście 2018”. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 7. Opiekun grupy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 8. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na terenie Ośrodka, w tym w szczególności na terenie sali gimnastycznej i hali sportowej, a także w pomieszczeniach: szatni, natrysków, toalet.
 9. W czasie pobytu grupy na sali gimnastycznej i hali sportowej opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się regulaminowo i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Opiekunowie grup, zobowiązani są do sprawdzenia zmiany obuwia przez uczestników zajęć i przez cały czas pobytu grupy w sali gimnastycznej i hali sportowej przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowania uczestników.
 11. Opiekun w czasie zajęć grupy znajduje się na sali gimnastycznej i hali sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 12. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi regulaminami obowiązującymi w Ośrodku oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 • dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli obuwie sportowe;
 • nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
 • zgłoszenie instruktorowi lub Kierownikowi Obiektu faktu wprowadzenia grupy do Ośrodka, w celu ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach;
 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć;
 • stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na sali gimnastycznej i hali sportowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
 • opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów i lub Kierownika Obiektu.
 1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie sali gimnastycznej i hali sportowej instruktorowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 2. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Obiektu.
 3. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z obiektów, udziału w zajęciach lub dojazdu na i z zajęć oraz za skutki owych wypadków w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 5. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym kradzieże, zaginięcie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach.
 6. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 7. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: