Regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH I HAL SPORTOWYCH
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w dni powszednie 
  (od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 13.00). 
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Uczestnicy:
  • indywidualni (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy – wstęp na podstawie legitymacji szkolnej),
  • grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście” (grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie ośrodka)
   W zajęciach na sali gimnastycznej i hali sportowej podczas akcji „Lato w Mieście 2017” mogą uczestniczyć; uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, posiadający aktualną legitymację szkolną.
 5. Samodzielnie uczestniczyć w zajęciach mogą uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia. W przypadku uczniów sześcioletnich wejście na salę gimnastyczną i halę sportową jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat.
 6. Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia na salę gimnastyczną i halę sportową.
 7. Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego -  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na sali gimnastycznej i hali sportowej. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z sali gimnastycznej, hali sportowej, regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA.
 9. Uczestnicy indywidualni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA.
 10. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 10 osób przebywających i ćwiczących na terenie obiektu  pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby będących pod nadzorem opiekuna. 
 11. Grupa zorganizowana przebywa na terenie sali gimnastycznej, hali sportowej pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 12. Opiekunowie grup wchodzą na salę gimnastyczną i halę sportową bezpłatnie.
 13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na salę gimnastyczną i halę sportową.
 14. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 15. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się, co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 16. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji Ośrodka, przed rozpoczęciem zajęć, imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 17. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 18. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na sali gimnastycznej i hali sportowej. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. 
 19. Opiekun grupy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, z regulaminem ogólnym korzystania z sali sportowej i hali gimnastycznej  Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 20. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach: szatni, natryskach.
 21. W czasie pobytu grupy na sali gimnastycznej i hali sportowej opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się regulaminowo i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 22. Opiekunowie grup, zobowiązani są do sprawdzenia zmiany obuwia przez uczestników zajęć i przez cały czas pobytu grupy w sali gimnastycznej i hali sportowej przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowania uczestników.
 23. Opiekun w czasie zajęć grupy znajduje się na sali gimnastycznej i hali sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 24. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym regulaminem, z regulaminem ogólnym korzystania z sali gimnastycznej i hali sportowej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
  2. dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli obuwie sportowe;
  3. nie pozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  4. zgłoszenie instruktorowi i/lub kierownikowi obiektu faktu wprowadzenia grupy do sali gimnastycznej i hali sportowej, w celu ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach;
  5. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  6. ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na sali gimnastycznej i hali sportowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
  7. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  8. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów i lub kierownika obiektu;
 25. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie sali gimnastycznej i hali sportowej instruktorowi oraz kierownikowi Ośrodka.
 26. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie obiektu.
 27. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników zajęć, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 28. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 29. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”.
 30. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie.
 31. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu obiektu, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA. 
 32. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

 

Pliki do pobrania: