Regulamin korzystania z pływalni letnich

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI LETNIEJ
Stołecznego Centrum sportu AKTYWNA WARSZAWA
PODCZAS AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017”

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017r., od poniedziałku do piątku;
  Ośrodek Moczydło od godz. 9.00-16.00
 3. Wstęp w ramach akcji do godziny 15.30 (Ośrodek Moczydło).
 4. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 5. Uczestnicy:
  • wyłącznie grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście”(grupy  od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą na terenie Ośrodka.
 6. Uczestnictwo dla grup zorganizowanych jest bezpłatne.
  ​Wraz z grupą na teren ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  1. gdy grupa liczy 10 osób – jeden opiekun,
  2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 7. Po godzinie 16.00 grupy uczestników akcji „Lato w Mieście” zobowiązane są do opuszczenia terenu Ośrodków lub do zakupu biletów.
 8. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem, który obowiązuje łącznie z regulaminem zespołu basenów letnich, instrukcją korzystania ze zjeżdżalni, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz regulaminem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych korzystających z ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WRSZAWA,  regulaminem zespołu basenów,  zjeżdżalni Gigant, boisk „Syrenka”, boisk do siatkówki plażowej  i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 9. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Grupa zorganizowana przebywa na terenie pływalni pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 11. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 12. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji pływalni przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 13. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 14. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. 
 15. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo również w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • natryskach,
  • toaletach.
 16. Opiekunowie grup, zobowiązani są do przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie uczestników.
 17. Opiekun w czasie zajęć grupy w wodzie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 18. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym regulaminem, z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,  regulaminem zespołu basenów,  zjeżdżalni Gigant, boisk „Syrenka”, boisk do siatkówki plażowej; 
  2. oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania oraz pouczenie o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu w Ośrodku;
  3. nie pozostawiania bez opieki podopiecznych nie uczestniczących w zajęciach;
  4. zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do ośrodka, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli;
  5. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  6. ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Ośrodku i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
  7. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  8. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników;
 19. Ratownik ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 20. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni letniej ratownikowi oraz kierownikowi.
 21. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni letniej.
 22. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, bądź inne uszkodzenia wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 23. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy, bądź inne uszkodzenia oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach,  dojazdów na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017”.
 24. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA

Pliki do pobrania: