Regulamin korzystania z pływalni letnich

Regulamin korzystania z pływalni letnich

 

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Czas trwania akcji: od 25 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r., od poniedziałku do piątku: Ośrodek Inflancka od godz. 10.00-15.00.
 3. Wstęp w ramach akcji do godziny 15.00.
 4. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 5.  Uczestnicy:
  - wyłącznie grupy zorganizowane w punktach dziennego pobytu w ramach akcji „Lato w Mieście 2018” (grupy od 10 osób wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Ośrodka). W zajęciach na pływalni, w ramach grup zorganizowanych, podczas akcji „Lato w Mieście 2018” mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 6. Uczestnictwo dla grup zorganizowanych jest bezpłatne.Wraz z grupą na teren Ośrodka opiekunowie wchodzą bezpłatnie, w zależności od liczebności grupy:
  -  grupa do 10 osób – jeden opiekun,
  -  grupa od 11 do 20 osób – dwóch opiekunów,
  - grupa od 21 do 30 osób – trzech opiekunów,
  - grupa powyżej 30 osób – czterech opiekunów.
 7. Po godzinie 15.00 grupy uczestników akcji „Lato w Mieście 2018” zobowiązane są do opuszczenia terenu Ośrodka lub do zakupu biletów wg. cenników obowiązujących na terenie Ośrodka.
 8. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z odpowiednimi regulaminami, które obowiązują na terenie Ośrodka i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 9. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się właściwie i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 10. Grupa zorganizowana przebywa na terenie pływalni pod stałym nadzorem opiekuna lub opiekunów grupy.
 11. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
 12. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji pływalni przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
 13. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach lub osoby które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku  przeciwskazań zdrowotnych do udziału w ww. zajęciach.
 14. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jako Administrator danych, przetwarza pozyskane z list uczestników oraz oświadczeń dane uczestników i opiekunów wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć na pływalni oraz  umożliwienia korzystania z niej w ramach akcji „Lato w Mieście 2018’. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane żadnym odbiorcom.
 15. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą  na terenie Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo:
 • na pływalni,
 • w szatni,
 • pod natryskami,
 • w toaletach.
 1. Opiekunowie grup, zobowiązani są do przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie uczestników.
 2. Opiekun w czasie zajęć grupy w wodzie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy.
 3. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  1. zapoznanie uczestników grupy z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi regulaminami obowiązującymi na pływalni oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania, 
  2.  pouczenie uczestników o obowiązku korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu w Ośrodku;
  3. nie pozostawianie bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w zajęciach;
  4. zgłoszenie ratownikowi lub Kierownikowi Ośrodka faktu wprowadzenia grupy do Obiektu, w celu ustalenia zasad korzystania z pływalni;
  5. zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed zajęciami;
  6. stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w Ośrodku i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych;
  7. po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy;
  8. opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników.
 4. Ratownik ma prawo i obowiązek zgłosić do opiekuna grupy zorganizowanej zastrzeżenia do zachowania uczestnika akcji, jeśli nie przestrzega on regulaminów obowiązujących w Ośrodku, używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak też zachowuje się agresywnie.
 5. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni letniej ratownikowi oraz Kierownikowi Ośrodka.
 6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania lub w związku z przebywaniem na terenie Ośrodka.
 7. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka lub osób trzecich przez indywidualnych niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, kontuzje, urazy bądź inne uszkodzenia ciała oraz koszty leczenia wynikające z korzystania z obiektu, udziału w zajęciach lub z dojazdów na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2018” oraz za skutki tych zdarzeń w czasie trwania i po akcji „Lato w Mieście 2018”.
 9. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym kradzieże, zaginięcie lub zgubienie rzeczy) powstałe w mieniu osób korzystających z Obiektu lub biorących udział w zajęciach.
 10. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu przez uczestników zajęć, podczas akcji „Lato w Mieście 2018”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu pływalni, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Instruktor SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje Kierownika Obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 11. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.

Pliki do pobrania: